Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Kallelse till extra bolagsstämma i InXL innovation AB (publ) för beslut rörande försäljning av dotterbolagen Grade AB och Mashie AB

12:24 / 23 January 2015 Avensia Press release

Aktieägare i InXL innovation AB, org nr 556561-8641 kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 februari 2015 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per lördagen den 7 februari 2015 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 6 februari 2015); och
  • dels skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund eller via epost, bolagsstamma@inxl.se.Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast måndagen den 9 februari 2015, gärna innan kl. 15.00. Anmälan skall bekräftas av InXL innovation AB.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 6 februari 2015.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämman öppnas.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen kallad.
7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av försäljning av Grade AB och Mashie AB.
8. Stämman avslutas.

Punkt 7

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av försäljning av Mashie AB och Grade AB

Enligt pressmeddelande den 21 januari 2015 har InXL innovation AB tecknat avtal med Monterro 1 D AB och Monterro 1 E AB om försäljning av samtliga aktier i dotterbolagen Grade AB och Mashie AB. Försäljningen innebär att InXL fokuserar helt på e-handel med sitt dotterbolag Avensia AB.

Planerat tillträde är den 27 februari 2015. Bolagets styrelse samt aktieägare motsvarande 87 % av rösterna står enhälligt bakom transaktionen. Transaktionen är villkorad av ett godkännande från bolagets aktieägare vid en extra bolagsstämma. På årsstämma den 19 maj kommer styrelsen att föreslå aktieägarna om en extra utdelning på 1,00 kr per aktie med anledning av affären, där utdelningen motsvarar en större del av köpeskillingen. Transaktionen är förenad med sedvanliga garantier och villkor i övrigt som bolagets styrelse bedömer som marknadsmässiga.

Lund i januari 2015

Styrelsen

InXL innovation AB (publ)

För mer information, kontakta:

Per Wargéus, VD InXL innovation AB, +46 707-31 89 08 eller per.wargeus@inxl.se

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på kundanpassade e-handelslösningar, Grade AB erbjuder kompletta e-Learning lösningar, Mashie AB erbjuder ett verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och storhushåll och Force12 är det senaste bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 100 personer i Lund, Helsingborg, Stockholm och Köpenhamn. InXL innovation AB är listat på First North Premier under namnet INXL. Läs mer på www.inxl.se. Remium är Certified Adviser till InXL innovation AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/