Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Bokslutskommuniké InXL innovation AB (publ) jan - dec 2014

12:50 / 13 February 2015 Avensia Press release

Tillväxt, starkt kassaflöde och höjd utdelning

Nyckeltal oktober - december 2014

Omsättning                 30,6 (23,8) MKR         Rörelsemarginal      3,5 (3,2) procent

Rörelseresultat           1,1 (0,8) MKR             Kassaflöde                4,0 (-1,2) MKR

Resultat efter skatt     2,8 (2,1) MKR             Vinst per aktie          0,09 (0,06) SEK

Nyckeltal januari - december 2014

Omsättning                 111,8 (79,5) MKR       Rörelsemarginal      8,7 (7,1) procent

Rörelseresultat           9,8 (5,7) MKR             Kassaflöde                6,8 (-0,7) MKR

Resultat efter skatt     11,5 (6,9) MKR           Vinst per aktie          0,34 (0,20) SEK

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,10 (0,07) SEK per aktie, totalt ca 3,4 MKR.

VD:s KOMMENTARER
  • När vi nu lägger fjolårets sista kvartal till handlingarna har vi återigen visat att InXL är en framgångsrik koncern. Vi fortsätter att hålla en hög tillväxttakt och summerat för helåret hamnar tillväxten på drygt 41 procent. Även utvecklingen av rörelseresultatet för koncernen är starkt och landar för helåret på 9,8 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 72 procent jämfört med 2013. Vi är dock inte riktigt nöjda med rörelsemarginalen under kvartalet som bland annat påverkas av att december blev en kort månad med ett stort semesteruttag. Dessutom genomfördes ett antal utbildningar för befintlig personal och även introduktionsutbildningar för nyanställda.

  • För att hantera den ökande efterfrågan på våra produkter och tjänster fortsätter vi att bygga ut vår organisation med nyanställda. Vi har rekryterat personal till flera olika befattningar såsom projektledare, chefer och systemutvecklare. Rekryteringarna är avgörande för en fortsatt god tillväxt och lönsamhet och för att säkerställa en hög kvalitet i alla våra leveranser. Med alla nyanställningar och den nya inriktningen på plats har vi alla förutsättningar att ta oss vidare till nästa nivå.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
  • Enligt pressmeddelande den 21 januari 2015 har InXL innovation AB tecknat avtal med Monterro AB om försäljning av samtliga aktier i dotterbolagen Grade AB och Mashie AB. Försäljningen innebär att InXL fokuserar helt på e-handel med sitt dotterbolag Avensia AB. Bakgrunden till beslutet har mognat fram under en längre tid, där styrelsen har haft diskussioner om hur vi över tid kan bygga ett bolag med bäst aktieägarvärde. Slutsatsen blev att ha ett renodlat e-handelsbolag på börsen, där vi hittills och även framöver tror att Avensia kommer att ha störst tillväxt. Vi såg också att det hade krävts ytterligare investeringar i både Grade och Mashie för att kunna ta dem vidare på nya marknader. Med denna affär frigör vi både kapital och resurser för att kunna fortsätta investera i produktutveckling och nya marknader för Avensia.

Lund i februari 2015

Styrelsen

InXL innovation AB (publ)

För mer information, kontakta:

Per Wargéus, VD InXL innovation AB, +46 707-31 89 08 eller per.wargeus@inxl.se

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på kundanpassade e-handelslösningar, Grade AB erbjuder kompletta e-Learning lösningar, Mashie AB erbjuder ett verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och storhushåll och Force12 är det senaste bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 100 personer i Lund, Helsingborg, Stockholm och Köpenhamn. InXL innovation AB är listat på First North Premier under namnet INXL. Läs mer på www.inxl.se. Remium är Certified Adviser till InXL innovation AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/