Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Ägarspridning i InXL innovation AB

11:07 / 12 March 2015 Avensia Press release

I syfte att öka antalet aktieägare i InXL innovation AB (publ) och därmed skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet, kommer InXL i samarbete med Avanza Bank att genomföra ett erbjudande riktat till Avanza Banks kunder. Erbjudandet består av högst 3 000 000 aktier i bolaget och kommer inte att överstiga 2,5 miljoner Euro. Anmälningsperioden löper mellan 12-26 mars 2015.

Priset i erbjudandet kommer att fastställas till ett belopp motsvarande 92 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för InXL-aktien under perioden 12-26 mars 2015. Erbjudandet består av befintliga aktier som säljs av A5 Invest AB, Valid Asset Management AB och AB Nordsidan.

Säljarna bedömer att priset i erbjudandet är marknadsmässigt och anser sammantaget att erbjudandet kommer att bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare, då fler aktieägare ger förutsättningar för bättre likviditet i aktien. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som enligt styrelsens bedömning innebär att det inte ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja erbjudandet. Det totala erbjudandet kommer, som framgår ovan, inte att överstiga 2,5 miljoner euro och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt.

* * *

För mer information, kontakta:

Per Wargéus, VD InXL innovation AB, +46 707-318908 eller epost per.wargeus@inxl.se

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av två dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-handelslösningar och Force12 som erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 70 personer i Lund, Helsingborg, Stockholm och Köpenhamn. InXL innovation AB är noterat på First North Premier under namnet INXL. Läs mer på www.inxl.se. Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/