Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Kallelse till årsstämma i InXL innovation AB (publ)

11:22 / 20 April 2015 Avensia Press release

Aktieägare i InXL innovation AB, org nr 556561-8641 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 12 maj 2015; och
  • dels skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund eller via epost, bolagsstamma@inxl.se.Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 15 maj 2015, gärna innan kl. 15.00. Anmälan ska bekräftas av InXL innovation AB.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 12 maj 2015.

Förslag till dagordning

1. Årsstämman öppnas.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen kallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens redogörelse.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter.
15. Beslut om principer för valberedning.
16. Beslut om apportemission.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
18. Beslut om ändring av bolagsordningen.
19. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 2

Aktieägare representerande cirka 79 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att Anders Cedervall utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,10 krona per aktie och en extra utdelning om 1,00 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå årsstämman torsdagen den 21 maj 2015. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 26 maj 2015.

Punkterna 12, 13 och 14

Aktieägare representerande cirka 79 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår följande:

Antalet styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode föreslås utgå med 540 000 kronor till ordförande och med 55 000 kronor till var och en av ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisionsbolaget ska erläggas enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

Omval av Anders Cedervall, Anders Wehtje, Per Wargéus, Monika Dagberg och Niklas Johnsson till styrelseledamöter, samt nyval av Roland Vejdemo som ny ledamot. Per Wargéus ska utses till styrelsens ordförande med Anders Cedervall som vice ordförande. Till revisor för en mandatperiod om ett år ska utses PricewaterhouseCoopers, registrerat revisionsbolag, med Ola Bjärehäll, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen.

Punkt 15

Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största

ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 oktober varje år samt styrelsens vice ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om tidigare än tre månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tio till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt arvode för bolagets revisor. Dessa principer ska gälla tills vidare.

Punkt 16

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 400.000 kronor genom nyemission av högst 2.666.667 aktier. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Jörgen Bertilsson, pers. nr 720428-4090, och Johan Liljeros, pers. nr 720705-3971, där var och en ska erhålla nya aktier i bolaget i förhållande till dennes innehav av aktier i Avensia AB, org.nr 556721-7582, ("Avensia"). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en absorption av Avensia såsom av bolaget helägt dotterbolag. Jörgen Bertilsson och Johan Liljeros är båda anställda i Avensia och äger tillsammans 7.200 aktier i Avensia. Dessa aktier kommer genom nyemissionen att tillföras bolaget som apportegendom.

Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 29 maj 2015. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckningskursen ska vara 100 % av den genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX First North under tiden från och med den 4 maj 2015 till och med den 18 maj 2015, dock lägst 4,50 kronor. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 29 maj 2015 genom överlåtelse av aktier i Avensia (apport). Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

Värdet på apportegendomen kommer att bestämmas till ett slutligt värde som bestäms per värderingstidpunkten den 31 mars 2015 och kommer att framgå i det fullständiga förslag till apportemission som tillhandahålls för aktieägarna två veckor innan årsstämman, tillsammans med styrelsens redogörelse över apportegendomen och revisors yttrande däröver. Värdebedömningen av aktierna i Avensia kommer huvudsakligen att ske genom en så kallad avkastningsvärdering utförd av en oberoende revisionsbyrå. Med utgångspunkt i aktuell balansräkning, antaganden om framtida kassaflöden och en neutral investerares avkastningskrav för en investering i Avensia, samt under antagande om "going concern", kommer en bedömning att ske av ett rimligt värdeintervall på samtliga aktier i Avensia.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 17

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 3.700.000 aktier motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555.000 kronor. Bemyndigandet ska även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Emissionen ska enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget kan komma att behöva kapital för att bolagets utveckling och expansion ska kunna fortsätta i oförminskad takt eller för genomförande av företagsförvärv. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar 9,78 % av aktieantal och röster. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter sådan emission.

Punkt 18

Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till Avensia AB (publ) (§ 1). För det fall Bolagsverket inte godkänner den föreslagna firman, bemyndigas styrelsen att inge ett nytt namnförslag.

Särskild beslutsmajoritet

Beslut enligt punkt 16 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslut enligt punkt 17 och 18 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor om bolaget, bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 7-8 §§ aktiebolagslagen samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Lund från och med den 5 maj 2015 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Lund i april 2015

Styrelsen

InXL innovation AB (publ)

För mer information, kontakta:

Per Wargéus, VD InXL innovation AB, +46 707-31 89 08 eller per.wargeus@inxl.se

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av två dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-handelslösningar och Force12 som erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 70 personer i Lund, Helsingborg, Stockholm och Köpenhamn. InXL innovation AB är noterat på First North Premier under namnet INXL. Läs mer på www.inxl.se. Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/