Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Kommuniké från InXL innovations ABs (publ) årsstämma

07:46 / 20 May 2015 Avensia Press release

Årsstämman i InXL innovation AB (publ), 556561-8641, beslutade den 19 maj 2015 om en utdelning på 1,10 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har beslutats torsdagen den 21 maj 2015 och utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 26 maj 2015.

Årsstämman beslutade som ordinarie ledamöter omval av Anders Cedervall, Anders Wehtje, Per Wargéus, Monika Dagberg och Niklas Johnsson, samt nyval av Roland Vejdemo. Per Wargéus valdes som styrelsens ordförande och Anders Cedervall som vice ordförande. Samtliga valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Som revisor för ett år, intill tiden för nästa årsstämma, valdes PwC, registrerat revisionsbolag, med Ola Bjärehäll, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen.

Beslöts att öka bolagets aktiekapital 214 422 kronor genom nyemission av 1 429 479 aktier. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Jörgen Bertilsson och Johan Liljeros, där var och en ska erhålla nya aktier i bolaget i förhållande till dennes innehav av aktier i Avensia AB. Dessa aktier kommer genom nyemissionen att tillföras bolaget som apportegendom.

Beslöts om ändring i bolagsordningen, där InXL innovation AB (publ) byter firmanamn till Avensia AB (publ).

Årsstämman beslutade vidare om ett bemyndigande för styrelsen att längst till nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3 700 000 st. motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555 000 kr.

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor, Gasverksgatan 1, Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00.

Styrelsen för InXL innovation AB (publ)

För mer information, kontakta:

Per Wargéus, Ordförande InXL innovation AB, mobil: +46 707-318908 eller epost per.wargeus@inxl.se

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av två dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-handelslösningar och Force12 som erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 70 personer i Lund, Helsingborg, Stockholm och Köpenhamn. InXL innovation AB är noterat på First North Premier under namnet INXL. Läs mer på www.inxl.se. Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/