Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Bokslutskommuniké Avensia AB 2017

12:30 / 16 February 2018 Avensia Press release

57 procent tillväxt och höjd utdelning

Nyckeltal oktober-december 2017

Nettoomsättning 52,8 (33,7) MKR, Rörelsemarginal 5,7 (12,7) %

Rörelseresultat 3,0 (4,3) MKR, Kassaflöde 2,0 (3,3) MKR

Resultat efter skatt 2,2 (3,4) MKR, Resultat per aktie 0,06 (0,10) SEK

Nyckeltal januari-december 2017

Nettoomsättning 168,1 (122,1) MKR, Rörelsemarginal 5,1 (11,4) %

Rörelseresultat 8,5 (14,0) MKR, Kassaflöde 5,0 (7,2) MKR

Resultat efter skatt 6,0 (11,2) MKR, Resultat per aktie 0,17 (0,31) SEK

Vd:s kommentarer
  • Omsättningen under kvartalet växte med 57 procent till 52,8 MKR, för helåret växte omsättningen med 38 % till 168,1 MKR. Intäktsökningen beror främst på ökade volymer som drivits på av sommarens kraftiga rekrytering. Antalet medarbetare har under året ökat till 141 (86), en ökning med 68 %.
  • Rörelseresultatet uppgick för kvartalet till 2,0 MKR (3,3). Beläggningen är oförändrad jämfört med motsvarande kvartal föregående år men andelen underkonsulter har, trots den kraftiga rekryteringen, stigit och lett till högre kostnader för inköpta varor och tjänster.
  • För helåret uppgick rörelseresultatet till 8,5 MKR (14,0). Den kraftiga ökningen av antalet medarbetare samt att Avensia Storefront är i en fortsatt marknadsmässig uppbyggnadsfas har påverkat rörelsemarginalen negativt under året.
  • Fokus för Avensia är att vidareutveckla positionen som ett ledande expertbolag inom e-handel. Vi har under kvartalet rekryterat en landschef för Norge för att öka försäljningen på vår näst största marknad. Vi ser också att vi kan dra bättre nytta av vår produktionskapacitet i Filippinerna och förbereder nu för att kunna ha ledande svensk personal på plats permanent.
  • Avensia Storefront fick under kvartalet nya kunder i Kanada, Schweiz, Spanien, Sverige och USA. Samarbetet med Episerver bar frukt under kvartalet med ökad aktivitet och försäljning på den nordamerikanska marknaden. Efter periodens utgång har Avensia Storefront registrerat ett dotterbolag i USA i syfte att öppna ett försäljningskontor i Chicago.
  • Kassaflödet för helåret blev, justerat för lämnad utdelning, 10,4 MKR eller 0,29 SEK per aktie. Mot bakgrund av bolagets starka balansräkning och goda kassaflöde föreslår styrelsen en höjning av utdelningen till 0,18 (0,15) SEK per aktie.
  • Niklas Johnsson utsågs till ny vd och koncernchef med tillträde den 2 april 2018. Niklas har varit styrelseledamot i Avensia sedan 2013 och har förvärvat 2 000 000 köpoptioner av bolagets tre största ägare till marknadsmässiga villkor. Avgående vd Robin Gustafsson kommer föreslås ta plats i styrelsen vid årsstämman 2018.

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom e-handel. Med ett team på över 150 personer implementerar vi prisvinnande e-handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront (http://www.avensiastorefront.com). Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn och Cebu. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/