Bambuser – Nasdaq har godkänt bolagets ansökan om notering på Nasdaq First North

09:31 / 3 maj 2017 Bambuser Pressmeddelande

Bambuser AB (publ) har fått sin ansökan om notering på Nasdaq First North godkänd och bolagets aktie med kortnamn BUSER, kommer att börja handlas den 5 maj 2017.

Bambuser AB (publ) har som tidigare meddelats genomfört en nyemission inför noteringen på Nasdaq First North. Nu är granskningen av ansökan till First North klar och Bambuser har godkänts för notering.

”Det här är inledningen på en oerhört spännande resa. Genom listningen på Nasdaq First North ökar intresset för bolaget, både från kunder, leverantörer och från investerare. Det kommer också att underlätta för Bambuser att attrahera ny kompetens i samband med vår satsning.”, säger Hans Eriksson, VD i Bambuser.  

Bambusers bolagsbeskrivning, som är granskad och godkänd av Nasdaq First North, finns att läsa på Bambusers hemsida  www.bambuser.se .  

Rådgivare

Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  

Viktig Information

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i Bambuser.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.  

Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga im­plementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) och inget prospekt kommer att upprättas i samband med Erbjudandet. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirek­tivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom med­lemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.  

Detta meddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, ”planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseen­de framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller un­derförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, upp­fattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Kontaktinformation

Hans Eriksson, VD

Telefon: 0768-822 502

E-post: hans@bambuser.com

Bambuser är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder B2B-lösningar för livevideo. Sedan 2007 har Bolaget utvecklat en plattform för interaktiva livevideosändningar som gör det möjligt att streama livevideo från mobiltelefoner och webbkameror till internet. Bambusers genombrott inträffade under 2010, då Bolagets tjänst användes för att rapportera om oroligheterna i Egypten under parlamentsva-let. Året efter producerades videos via Bambuser och användes i ett flertal tv-sändningar världen över under den s k arabiska våren.Idag är Bambusers tjänst installerad i fler än 50 miljoner telefoner och har under åren nått 100-tals miljoner nyhetskonsumenter via bolag som CNN, BBC, Al Jazeera, SkyNews etc. Sedan 2014 har Bam-buser valt att fokusera på B2B, Business-to-Business, för att få större spridning av bolagets produkter och stärka den långsiktiga intäktspotentialen. Bland kunderna finns bland annat bolag som Associated Press, Aftonbladet, NRK, DR, och Deutsche Welle.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.