Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BHG Group

BHG Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BHG Group AB

14:03 / 7 August 2020 BHG Group Press release

Flaggningsmeddelande i BHG Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 559077-0763 BHG Group AB
Instrument SE0010948588 Ordinary shares
Innehavare FSN Capital Project Growth
 
Före transaktionen
Antal aktier 10 773 853
Antal rösträtter 10 773 853
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2020-08-05
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 7 319 041
 - direkt innehavda rösträtter 2 833 518
 - indirekt innehavda rösträtter 4 485 523
Andel
 - aktier 6,81675 %
 - direkt innehavda rösträtter 2,63906 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,17769 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,81675 % 7 319 041
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 6,81675 % 7 319 041
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Builder IV Holdings Limited
 - antal rösträtter 1 794 200
 - andel av rösträtter 1,67107 %
 - bolag Builder V Holdings Limited
 - antal rösträtter 2 691 323
 - andel av rösträtter 2,50662 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 7 319 041
 - andel av rösträtter 6,81675 %
 
Kommentar
Notes (other relevant information according to law) Builder IV har avyttrat 846 921 aktier, motsvarande cirka 0,78880 % av aktierna och rösterna i BHG Group AB ("Bolaget"), Builder V har avyttrat 1 270 381 aktier, motsvarande cirka 1,18320 % av aktierna och rösterna i Bolaget och FSN Capital Growth har avyttrat 1 337 510 aktier, motsvarande cirka 1,24572 % av aktierna och rösterna i Bolaget. i) FSN Capital GP IV (genom dess dotterbolag Builder IV), ii) FSN Capital GP V (genom dess dotterbolag Builder V), och (iii) FSN Capital Growth benämns i det följande gemensamt "Fonderna". Fondernas gemensamma innehav i Bolaget underskrider flaggningsgränsen på 10 % av aktierna och rösterna i Bolaget som ett resultat av transaktionen. Efter transaktionen innehar FSN Capital GP IV (genom dess dotterbolag Builder IV) 1 794 200 aktier, motsvarande cirka 1,67107 % av aktierna och rösterna i Bolaget, FSN Capital GP V (genom dess dotterbolag Builder V) 2 691 323 aktier, motsvarande cirka 2,50662 % av aktierna och rösterna i Bolaget och FSN Capital Growth 2 833 518 aktier, motsvarande cirka 2,63906% av aktierna och rösterna i Bolaget. Fondernas gemensamma innehav uppgår per idag till cirka 6,81675 % av aktierna och rösterna i BHG Group AB. Fonderna agerar på ett sätt som medför att de, genom ett samordnat utövande av rösträtten avseende deras respektive direkta (cirka 2,63906 %) och indirekta (cirka 4,17769 %) innehav, intagit en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning, vilket är orsaken till att Fonderna, i enlighet med 4 kap 8 § i Lag (1991:980) om handel med Finansiella Instrument, flaggar gemensamt.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/