Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2005

11:20 / 25 November 2005 Bredband2 Press release

•Resultatet uppgick till 4,0 Mkr (f.å. 1,7 Mkr) •Omsättningen under perioden uppgick till 14,5 Mkr (f.å. 8,3 Mkr)

Efter Rapportperioden:

•SkyCom tecknar avtal med Telge Bostäder AB till ett värde av ca 12,2 Mkr •SkyCom förvärvar Orexis Communication AB •Förslag om riktad emission om ca 20 Mkr

VD kommenterar

SkyCom fortsätter strategin att vara aktiv i den konsolidering som pågår inom bredbandsmarknaden samt att vara en ledande aktör inom totalentreprenader för bredband och kommunikations nät. Utöver detta kommer vi att fortsätta satsningen på att bli en stark bredbandsoperatör i de största stadsnäten i Sverige.

Under oktober slutfördes köpet av Orexis Communication AB. Orexis är en kommunikationsoperatör som inriktat sig på kommunikationslösningar och drift av datanät mot företag, kommuner och stadsnät. Bolaget omsätter ca 7 Mkr och har ett positivt rörelseresultat. Orexis har en stark position i Norrland när det gäller kommunikationslösningar mot företag och kommuner samt som grossist av kommunikationsprodukter. Orexis genererar i dag ett positivt rörelseresultat samt visar på en växande försäljningstrend. Från och med fjärde kvartalet 2005 kommer Orexis Communication AB att till fullo konsolideras in i SkyCom koncernen.

Under november tecknades avtal med Telge Bostäder AB om totalentreprenad för installation av fastighetsnät för ”Fiber till hemmet” (FTTH) till totalt 2 905 lägenheter. Ordersumman uppgår till ca 12,2 Mkr.

Detta är den 1:a av 4:a etapper som totalt omfattar ca 12 000 st anslutningar. Alla dessa kommer att anslutas mot stadsnätet i Södertälje. Nätet som installeras ger användaren alla förutsättningar för Tripple Play tjänster via stadsnätet. SkyCom kommer att vara en av de aktörer som via stadsnätet erbjuder Tripple Play tjänster till alla hushåll kopplade mot Södertälje stadsnät. 1:a etappen påbörjas omgående och beräknas vara klar under juli månad 2006.

Verksamheten under tredje kvartalet Verksamheten har under tredje kvartalet fokuserat på flertalet större upphandlingar avseende leverans av bredbandstjänster, installationer samt byggande av större bredbandsnät i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fokus har även legat på att teckna tjänsteleverantörsavtal med de största stadsnäten i Sverige. Detta arbete har varit mycket lyckosamt och fortskrider även under fjärde kvartalet. Kundtillströmningen under tredje kvartalet har varit fortsatt mycket god. Arbetet med att bygga en nationell teknisk plattform går enligt plan. Förvärvet av D & W Teknik AB drog ut på tiden och slutfördes under senare delen av tredje kvartalet och har därmed konsoliderats från och med 2005-09-01. Omorganisationen av D & W Teknik AB har under tredje samt början av det fjärde kvartalet tagit mycket av SkyCom’s resurser. Resultatet belastas med engångskostnader under tredje kvartalet med ca 400 Tkr. SkyCom räknar att D & W Teknik AB skall återgå till lönsamhet under andra delen av fjärde kvartalet.

SkyCom:s satsning på att tillsammans med TeliaSonera och Canal Digital erbjuda Treband® dvs, Bredband, TV och Telefoni via en enda kabel (fiber), är väldigt lyckosam och vi fortsätter ta nya marknadsandelar i de regioner vi finns representerade på. Skillnaden mellan SkyCom’s affärsmodell och våra konkurrenter är bl.a. att vi är en flexibel, snabbrörlig och kundanpassad bredbandsleverantör (”last mile” provider) och helhetsleverantör av kommunikationsnät som förutom att ta ett helhetsansvar mot kunden även snabbt och kostnadseffektivt via vårt trådlösa nät kan leverera bredband till kunden. Där kunden önskar, levererar vi sedan en fast bredbandsanslutning i form av fiberoptisk kabel eller via DSL-teknik. Vi försöker alltid att nyttja befintliga nät, vilket innebär att vi hyr, köper eller samtrafikerar nätstrukturer som redan i dag finns utbyggda i Sverige. Detta är mycket mer kostnadseffektivt mot att bygga nytt.

Resultat SkyCom har under perioden genererat ett positivt resultat för koncernen vilket ligger i linje med bolagets egna förväntningar. Koncernen beräknas fortsätta generera positivt resultat.

Investeringar Under perioden har investeringar gjorts på 11 166 Tkr, varav ca 10 Mkr i förvärvade bolag.

Likviditet Bolaget hade vid utgången av perioden likvida medel uppgående till 4,5 Mkr och kortfristiga placeringar på ca 4 Mkr. Styrelsen bedömer att likviditeten skall räcka inom överskådlig tid. Emissionens syfte är att öka antalet större institutionella ägare i SkyCom, ge en större trygghet för bolagets kunder och ge bolaget en god finansiell ställning inför den marknadskonsolidering som pågår och där bolaget har för avsikt att ta en aktiv roll. Emissionen har riktats till ett begränsat antal större institutionella investerare, varav ett antal etablerade aktörer har tagit betydande ägarandelar. Aktierna kommer att placeras till en beräknad aktiekurs baserad på snittkursen under 30 handelsdagar före kallelse och tillföra bolaget ca 20 miljoner kronor i nytt kapital före emissionskostnader.

Personal Koncernen hade per den 30 september 2005, 55 anställda.

Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IFRS. I sådana fall som IFRS rekommendationer ger utrymme för bedömningar har dessa bedöm¬ningar gjorts enligt försiktighetsprincipen. Bolaget har en uppskjuten skattefordran om ca 14 Mkr beroende på förlustavdrag. Denna skattefordran tas inte upp i balansräkningen med anledning av den ovan nämnda försiktighetsprincip.

Den enda ändringen av jämförelseperioder som anpassningen till IFRS gett upphov till är avskrivning av koncerngoodwill. Detta innebär att 2004 års resultat- och balansräkningar justerats för detta.

Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporteringstidpunkter Bokslutkommuniké 2005  24 februari 2006

Sky Communication in Sweden AB (publ) Stockholm den 25 november 2005 På styrelsens uppdrag

Jöns Petter Lidström Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta: Jöns Petter Lidström, Verkställande direktör Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobil: 070-699 75 57

Leif Danielsson, Styrelseordförande Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobil: 070-525 62 02Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=431209

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=431210

Show as PDF