Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Styrelsens beslut om apportemission för Adamo förvärvet

11:36 / 16 December 2008 Bredband2 Press release

Styrelsen beslutade idag den 16 december 2008, i enlighet med bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 24 april 2008, att emittera högst 23.965.137 nya aktier envar om kvotvärde 0,025 kronor med betalning genom förvärv av Adamo Europe S.L.:s svenska IP-telefoni- och bredbandsrörelse med en kundbas om cirka 17 000 FiberLAN bredbandskunder och cirka 3000 IP-telefonikunder jämte tillhörande kunddatabas.

Apportemissionen har ett beräknat värde av 5 Mkr (beräknat som genomsnittskursen under perioden 15 dagar före avtalsundertecknande till och med 14 dagar efter), vilket ger en snittkurs på 0,20864 kr/aktie. Det slutliga värdet varmed apportegendomen kommer tas upp i bolagets balansräkning, kommer att, i enlighet med gällande redovisningsregler, bestämmas baserat på börskursen för bolagets aktie vid den s.k. transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från det beräknade värdet på apportegendomen.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: Bredbandsoperatören, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), grundades 1989. I dag finns c:a 5 000 aktieägare till bolaget och aktierna handlas på First North, www.omxgroup.com/firstnorth/, under kortnamnet BRE2. Certified adviser för Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är Remium AB, www.remium.se. Bredband2 är bredbandsoperatör i öppna stadsnät, bostadsfastigheter och företag med verksamhet i Stockholm, Malmö och Umeå. Bolaget är Sveriges näst största operatör av internetaccess i fibernät till privatpersoner med närvaro i 70-talet stadsnät från Malmö i söder till Umeå i norr. Ett brett utbud av tjänster och dygnet-runt-support erbjuds till alla kunder.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=910195

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=910196

Show as PDF