Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport, jan-juni 2018

09:32 / 26 July 2018 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 293 Mkr för första halvåret 2018, vilket är en ökning med 15 % jämfört med samma period 2017. Rörelseresultatet blev 18,1 Mkr.

Andra kvartalet i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 146,9 (128,9) Mkr

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,1 (8,5) Mkr

- Resultat före skatt uppgick till 7,1 (8,4) Mkr

- Resultatet efter skatt uppgick till 5,6 (6,4) Mkr

- Resultatet per aktie var 0,008 (0,009) kr

- Byte av redovisningsstandard till K3

- Byte av Certified Adviser till Redeye AB

Första halvåret i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 292,6 (254,7) Mkr

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,1 (18,0) Mkr

- Resultat före skatt uppgick till 18,2 (17,9) Mkr

- Resultatet efter skatt uppgick till 14,2 (13,6) Mkr

- Resultatet per aktie var 0,020 (0,019) kr

Jämförelsetalen i denna delårsrapport har i och med övergång till redovisning enligt K3, i förekommande fall omräknats med avseende på tillkommande kostnader för avskrivning på goodwill. Se vidare sid 7, Byte av redovisningsstandard och sid 9 Redovisningsprinciper.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Viktiga händelser under första halvåret

- Årsstämman beslutade om höjd utdelning till 0,05 (0,03) kr per aktie, vilken genomfördes i mars.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt mycket starkt.

- Under första halvåret har antalet bredbandskunder ökat med netto 9 500 (16 000) st.

- Intäkterna från företagsförsäljningen ökade med 10 % och från privatförsäljningen med 17 % jämfört med samma period 2017.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 232 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5600 aktieägare med notering på Nasdaq First North Stockholm. Certified adviser är Redeye AB. 

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-07-26 kl 10:00. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/