Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2: Delårsrapport, jan-mars 2020

09:07 / 5 May 2020 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 177 Mkr för första kvartalet, vilket är en ökning med 10 % jämfört med samma period 2019. Rörelseresultatet blev 14,0 Mkr, en ökning med 33 %.

Första kvartalet 2020 i sammandrag
  • Nettoomsättningen uppgick till 176,8 (161,3) Mkr
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,0 (10,5) Mkr
  • Resultat före skatt uppgick till 14,0 (10,5) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 11,0 (8,2) Mkr
  • Resultatet per aktie var 0,016 (0,012) kr

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående.

Viktiga händelser under perioden
  • Årsstämman beslutade om oförändrad utdelning 0,05 (0,05) kr per aktie, vilken genomfördes i mars.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt mycket starkt. Kassan vid utgången av perioden (efter utdelningen) uppgår till 151 Mkr. Bolaget har inga banklån.
  • Under första kvartalet har antalet bredbandskunder ökat med netto ca 5 000 (3 100) st.
  • Intäkterna från företagsförsäljningen ökade med 10 % och från privatförsäljningen med 9 %, jämfört med första kvartalet 2019
  • Påverkan av Covid 19: Bredband2 tillhör inte en utsatt sektor och är heller inte tydligt exponerad mot utsatta sektorer, se vidare under rubriken Riskfaktorer.

Läs hela rapporten: https://www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/rapporter/

 

Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 5/5-2020 kl.09.10.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/