Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Kallelse till extra bolagsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

08:15 / 14 September 2020 Bredband2 Press release

Extra bolagsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062, ("Bredband2") äger rum fredagen den 16 oktober 2020 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 8 oktober 2020, dels göra anmälan till bolaget senast måndagen den 12 oktober 2020 med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Gävlegatan 22A, 6 tr, 113 30 Stockholm, eller med e-post på adress claes.fagersten@bredband2.se.Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 12 oktober 2020.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste per avstämningsdagen den 8 oktober 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn ("Rösträttsregistrering") för att ha rätt att delta på stämman. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 12 oktober 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Bakgrund

Bredband2 lämnade den 14 september 2020 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") om att förvärva samtliga utestående aktier i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) ("A3"). Erbjudandet innebär att aktieägare i A3 som accepterar Erbjudandet erhåller dels ett kontant vederlag, dels ett vederlag bestående av nyemitterade aktier i Bredband2 i utbyte mot aktier i A3. Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat bl.a. av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen och om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier i enlighet med förslagen nedan. Mer information om Erbjudandet finns tillgänglig på bolagets webbplats www.bredband2.se.

Försiktighetsåtgärder/särskilda förutsättningar med anledning av covid-19

Bredband2 har med anledning av covid-19 beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med den extra bolagsstämman av hänsyn till deltagarnas hälsa och säkerhet.
  • Ingen förtäring kommer att erbjudas
  • Lokalen kommer så långt möjligt att möbleras med särskild hänsyn till krav på avstånd
  • Externa gäster bjuds inte in
  • Det kommer att finnas möjlighet för aktieägare att följa stämman, dock utan att utnyttja sin rösträtt, via internet; ytterligare information om detta kommer att lämnas inför stämman till dem som anmäler intresse för sådant deltagande

Om du som är anmäld till stämman har symtom på luftvägssjukdom eller om du har varit i nära kontakt med någon som har, eller nyligen har haft, covid-19 önskar vi att du avstår från att närvara. Det finns möjlighet att delta via ombud med fullmakt och att följa stämman via internet. Våra åtgärder bygger på Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi kan komma att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder om Folkhälsomyndighetens riktlinjer ändras eller om vi av andra skäl bedömer att det behövs.

Ärenden

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Information om Erbjudandet
8. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
9. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
10. Övriga frågor
11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen har beslutat föreslå stämman att fatta följande beslut.

Punkt 8 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen enligt följande.

§ 4: Gränserna för aktiekapitalet ökas från tidigare lägst 5 400 000 kr och högst 21 600 000 kr till lägst 17 500 000 kr och högst 70 000 000 kr

§ 5: Gränserna för antalet aktier ökas från tidigare lägst 216 000 000 aktier och högst 864 000 000 aktier till lägst 700 000 000 aktier och högst 2 800 000 000 aktier.

De höjda gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ger utrymme för att emittera de aktier i bolaget som avses utgöra del av vederlaget vid bolagets förvärv av aktier i A3 enligt Erbjudandet.

För giltigt beslut enligt denna punkt 8 krävs att styrelsens förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 9 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 300 000 000 aktier.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot betalning med apportegendom.

Syftet med emissionsbemyndigandet är att bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Erbjudandet.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Styrelsen och den verkställande direktören har gentemot aktieägarna den upplysningsplikt på stämman som närmare framgår av 7 kap 32 § Aktiebolagslagen.

Av styrelsen upprättade förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, och på bolagets webbplats (www.bredband2.se) senast den 2 oktober 2020, d.v.s. två veckor före stämman. På webbplatsen kommer även föreskrivet fullmaktsformulär att finnas tillgängligt senast den 25 september 2020, d.v.s. tre veckor före stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i september 2020

Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Styrelsen

 Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5500 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 14/9-2020 kl.08.15.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/