Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2: Delårsrapport, jan-mars 2021

08:40 / 12 May 2021 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 377 Mkr för första kvartalet. Resultatet EBITDA uppgår till 47 Mkr.

Bredband2 förvärvade A3 den 30 november 2020. Första kvartalet 2021 är det första redovisade hela kvartalet för de två bolagen konsoliderade. Från och med första kvartalet 2021 redovisar Bredband2 enligt standard IFRS (tidigare K3).

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år. Jämförelsetalen redovisar Bredband2 före förvärvet av A3 och har omräknats enligt standard IFRS.

Första kvartalet 2021 i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 377,0 (176,8) Mkr

- Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 47,3 (29,1)

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,6 (14,9) Mkr

- Resultatet före skatt uppgick till 16,4 (14,0) Mkr

- Resultatet efter skatt uppgick till 19,0 (11,0) Mkr

- Resultatet per aktie var 0,020 (0,016) kr

Viktiga händelser under första kvartalet

- Ett intensivt arbete pågår med integration av A3:s verksamhet och att ta tillvara de övriga synergier som sammanslagningen möjliggör.

- Bredband2 har beslutat att övergå till redovisningsstandard IFRS från och med januari 2021.

- Årsstämman beslutade om oförändrad utdelning 0,05 (0,05) kr per aktie, motsvarande totalt 47,9 (35,1) Mkr, vilken genomfördes i mars.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt. Kassan vid utgången av kvartalet uppgick till 83 Mkr. Koncernen har (inklusive förvärvslån) 139 Mkr i räntebärande banklån.

- Antalet bredbandskunder via fi ber var ca 450 000 vid utgången av kvartalet.

- Företagsaffären fortsätter att utvecklas positivt.

- Påverkan av Covid-19: Bredband2 tillhör inte en utsatt sektor och är heller inte tydligt exponerad mot utsatta sektorer. PTS bedömning är att Covid-19 pandemin på kort sikt får begränsad effekt på bredbandsutbyggnaden.

 Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 7000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 12/5-2021 kl.08.40.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/