Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: FINT GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION OM 26 MSEK

08:31 / 26 November 2013 Briox Press release

FINT AB (publ), listat på NGM Nordic MTF med kortnamn FINT MTF, har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 100 miljoner aktier till kvalificerade investerare i Sverige. Nyemissionen genomfördes till ett pris per aktie om 0,26 SEK genom en bookbuilding-process, vilken tillför bolaget 26 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

FINT AB har genom avtal med Fortnox AB, exklusivt licensrättigheterna att marknadsföra det i Sverige så framgångsrika internetbaserade affärssystemet under varumärket Fortnox i Tyskland, Storbritannien, Finland och Polen.

Den 1 augusti 2013 tillträdde en ny styrelse och ny verkställande direktör. En grundläggande genomlysning av verksamheten med fokus på marknads- och försäljningsaktiviteter samt kapitalbehov genomfördes. Bedömningen var att erbjudandet och produktsortimentet är ytterst konkurrenskraftigt både avseende omfattning, funktionalitet och pris. En aktiv och strukturerad satsning på marknads- och säljaktiviteter är av högsta prioritet och det är mot denna bakgrund som kapitalanskaffningen genomförs.

"Jag välkomnar de nya aktieägarna och är glad att få in finansiellt starka och långsiktiga privatinvesterare i bolaget", säger styrelseordföranden Lars Karlsson.

Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 1,1 MSEK genom emission av 100 miljoner aktier. Efter genomförd emission uppgår aktiekapitalet i FINT AB till 4 127 172,819 SEK fördelat på 375 197 529 aktier.

Syftet med styrelsens beslut att emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med årsstämmans bemyndigande av den 13 maj 2013 är, att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att snabbt erhålla tillräckliga finansiella resurser för den internationella expansionen och att bredda ägarstrukturen.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Camillla Jarnemyr tf VD FINT AB (publ)

Tel 0763-454114 camilla.jarnemyr@fintab.se

 

Lars Karlsson, styrelseordförande FINT AB (publ)

Tel 0709-611339 lasse.arnas@telia.com