Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB (publ) - Delårsrapport juli - september 2013

08:16 / 29 November 2013 Briox Press release

Tredje kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 530 (580) tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -4 334 (-3 464) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 916 (1 481) tkr
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -4 390 (-3 486) tkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03) kr

 

Januari - September 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 834 (2 124) tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -12 661 (-11 109) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -16 593 (-4 433) tkr
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -14 527 (-11 212) tkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,11) kr

 

VD kommenterar:

Ökade satsningar på marknads- och försäljningsaktiviteter med fokus på Tyskland

Det kapital som tillförts bolaget genom emissionerna i slutet av andra och i början av tredje kvartalet, har den tidigare styrelsen och ledningen till största delen använt till betalning av bolagets skulder. Nettolikviditeten per den 1 augusti, när den nya styrelsen och ledningen tillträdde, uppgick endast till ca 4 mkr, se Q2-rapporten. Merparten av dessa medel har under perioden använts för satsningar på marknads- och säljaktiviteter.

Under kvartalet har en aktiv och strukturerad satsning på marknads- och säljaktiviteter påbörjats i Tyskland, Storbritannien och Finland. Dotterbolagen har fått resurser för att planera och genomföra satsningarna och de första aktiviteterna kom igång i slutet av kvartalet, varför effekterna på försäljningen under kvartalet är små.

Ett 20-tal redovisningsbyråer har tillkommit under perioden framför allt i Tyskland. Arbetet med att etablera samarbeten med större ISP-bolag utvecklas enligt plan.

Verksamheten i svenska FINT AB (moderbolaget) har omorganiserats och styrts upp. En ny ledningsorganisation har kommit på plats och likaså rutiner för rapportering och intern kontroll. Den tyska organisationen har förstärkts under hösten och 2 personer har anställts framför allt på marknads- och försäljningssidan. Vidare har en ny CEO tillträtt i det tyska bolaget den 1 september.

Under perioden har FINT AB bytt leverantör av hosting- och drifttjänster. Från och med den 1 november har därigenom kostnaderna för hosting och drift minskat med ca 150 000 SEK per månad. Åtgärder har också vidtagits för att stärka och placera bolagets redovisning och administration på närmare håll, vilket också kommer att medföra såväl en bättre intern kontroll som besparingar på sikt.

Den riktade nyemission som genomfördes den 26 november, se avsnittet under rubriken "Väsentliga händelser efter periodens utgång", gör att påbörjade offensiva satsningar nu kan fullföljas. Det tillförda emissionskapitalet kommer i huvudsak att användas till marknads- och försäljningssatsningar samt till underhåll och vidareutveckling av produkterbjudandet.

 

Resultatutveckling i sammandrag

Tkr

Q3 2013

Q3 2012

Helår 2012

Nettoomsättning

530

580

2 525

Rörelseresultat

-4 334

-3 464

-20 758

Resultat före skatt

-4 390

-3 486

-21 375

Periodens resultat

-4 390

-3 595

-21 343

Resultat per aktie, SEK

-0,01

-0,03

-0,19

 

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -13 916 (1 481) tkr.

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 18 305 (15 194) tkr varav 19 214 (14 493) tkr är hänförligt till moderbolagets aktieägare och -909 (701) tkr hänförligt till innehavare av icke bestämmande inflytande. Under tredje kvartalet genomfördes två nyemissioner som tillförde bolaget 3 635 tkr och ökade aktiekapitalet till 3 027 172,819 kr. Antal aktier uppgår efter nyemissionen till 275 197 529 st. Kostnaden för nyemissionen uppgick till 376 tkr.

Per den 30 september 2013 uppgick de långfristiga skulderna till 6 229 (32) tkr och de kortfristiga skulderna uppgick till 10 162 (13 440) tkr. Likvida medel uppgick till 2 941 (469) tkr och soliditeten var 55,4 (53,0) procent vid periodens utgång.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

FINT AB genomförde den 26 november en riktad nyemission om 100 miljoner aktier till kvalificerade investerare i Sverige. Nyemissionen genomfördes till ett pris per aktie om 0,26 SEK genom en bookbuilding-process, vilken tillför bolaget 26 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen och ledningen gör bedömningen att nyemissionen säkerställer bolagets drift under hela 2014.

Under tredje kvartalet har styrelse och ledning gjort en grundläggande genomlysning av verksamheten med fokus på marknads- och försäljningsaktiviteter samt kapitalbehov. Bedömningen är att erbjudandet och produktsortimentet är ytterst konkurrenskraftigt både avseende omfattning, funktionalitet och pris. En aktiv och strukturerad satsning på marknads- och säljaktiviteter är av högsta prioritet och det är mot denna bakgrund som kapitalanskaffningen har genomförts.

Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 1,1 MSEK genom emission av 100 miljoner aktier. Efter genomförd emission uppgår aktiekapitalet i FINT AB till 4 127 172,819 SEK fördelat på 375 197 529 aktier.

Vidare har FINT AB per den 28 november förvärvat samtliga aktier i dotterbolaget Four Divided by Six AB till nominellt värde. Personalen i Four Divided by Six AB övergår från och med den 1 december till egen verksamhet, med vilken FINT AB kommer att ingå ett samarbetsavtal som säkerställer behovet av utvecklingsresurser.

 

Kommande rapporteringstillfällen

Bokslutskommunikén för 2013                28 februari 2014

 

Informationen är sådan som FINT AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 29 november 2013.

 

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

Växjö den 29 november 2013

FINT AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, t f VD FINT AB (publ)

Tel: 0470-32 20 00

E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se

Show as PDF