Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Fortnox International: Bokslutskommuniké januari - december 2012

10:12 / 28 February 2013 Briox Press release

Fjärde kvartalet 2012
  • Nettoomsättningen uppgick till 401 (453) tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -9 650 (-10 509) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -674 (-4 065) tkr
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -10 163 (-10 519) tkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,14) kr
  • Bolaget har via nyemission tillförts 1 000 tkr

 

Januari - December 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 525 (1 728) tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -24 518 (-14 443) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 867 (-14 014) tkr
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -25 135 (-14 478) tkr

Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,24).

 

VD kommenterar:

Fortsatt satsning i utlandet

Mycket arbete har lagts ned i utvecklingen av våra program. I fortsättningen prioriteras marknadsföringen av produkterna.  Marknaden är mycket stor, men det krävs en aggressiv marknadsföring för att slå igenom i de olika länderna. Konceptet med abonnemang ger långsiktigt en bra intäkt, men det gäller att kunna ta kostnaden för att få företagen som kunder.

Så här långt har det visat sig att vi står oss mycket väl i konkurrensen. Inte minst viktigt när vi bearbetar byråerna är att vi har lyckats så bra i Sverige med denna målgrupp. Vi kan också konstatera att övriga länder ligger ett par år efter Sverige då det gäller SaaS, vilket är ett bra utgångsläge för att ta marknadsandelar.

 

Resultatutveckling i sammandrag

Tkr

Q4 2012

Q4 2011

Helår 2011

Nettoomsättning

401

453

1 728

Rörelseresultat

-9 650

-10 509

-14 443

Resultat före skatt

-10 163

-10 519

-14 478

Periodens resultat

-9 832

-10 645

-14 605

Resultat per aktie, SEK

-0,08

-0,14

-0,24

 

Omsättning och resultat

Aktuell perioden oktober till december 2012

Den externa nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 401 (453) tkr. Omsättningen är till största delen hänförlig till dotterbolaget Four Divided by Six AB, i Finland har omsättningen under kvartalet varit 31 (0) tkr. Under perioden aktiverades kostnader för anpassning av programvaran med 971 (-2 054) tkr.

Övriga externa kostnader om 5 541 (5 129) tkr avser till största del driftskostnader, utvecklingskostnader samt kostnader hänförliga till emission. Med start från i år skriver bolaget av på aktiverade utvecklings-kostnader. Avskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader under fjärde kvartalet uppgår till 1 365 (0) tkr.

Rörelseresultatet uppgick till -9 650 (-10 509) tkr. Periodens resultat före skatt uppgick till -10 163 (-10 519) tkr. Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -0,08 (-0,14) kr.

 

Verksamhet

Hela produktsortimentet är anpassat till lokala regelverk i Storbritannien, Tyskland och Finland. Sedan en tid tillbaka pågår en introduktion hos redovisningsbyråer. Byråerna är ofta den som sköter redovisningen för mindre företag. Våra webbaserade lösningar under lättar arbetet avsevärt för båda parter.

 

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick un­der kvartalet till -674 (-4 065) tkr.

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till -1 832 (11 225) tkr varav -1 694 (10 076) tkr är hänförligt till moderbolagets aktieägare och -138 (1 149) tkr hänförligt till innehavare av icke bestämmande inflytande. Under perioden genomfördes en nyemission. Detta tillförde bolaget 1 000 tkr, vilket ökade aktiekapitalet till 1 174 471,914 kr. Antal aktier efter nyemissionen uppgår till 106 770 173 st.

Per den 30 juni 2012 uppgick de långfristiga skulderna till 0 (32) tkr och de kortfristiga skulderna uppgick till 20 706 (10 434) tkr. Likvida medel uppgick till 154 (1 761) tkr och soliditeten var -10 (46) procent vid periodens utgång.

 

Investeringar och avskrivningar

Investeringarna, i främst immateriella tillgångar, under fjärde kvartalet 2012 uppgick till 5 710 (8 304) tkr och avskriv­ningarna uppgick till 1 376 (48) tkr. Bolaget har, med start från och med i år, börjat skriva av på aktiverade utvecklingskostnader.

 

Medarbetare

Per 31 december 2012 var antalet anställda i koncernen 27 per­soner, varav 12 har arbetat med anpassning av Fortnox programvaran och är anställda i det majoritetsägda dotterbolaget Four Divided by Six AB. Genomsnittligt anställda i koncernen var under perioden 27 stycken.

 

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Fortnox uppgick den 31 december 2012 till 1 174 471,914 kr, fördelat på 106 770 17345 174 aktier, en var med ett kvotvärde om 0,011 kr.

Under perioden genomfördes en nyemission. Emissionen tillförde bolaget 1 000 tkr. Emissionen tillförde 34 375 kr i aktiekapital och antalet aktier utökades med 3 125 000 st.

 

Aktieägare

Bolaget har fler än 1 500 aktieägare.

 

Aktien

Fortnox International är listade på NGM Nordic MTF under kortnamnet FINT MTF.

 

Transaktioner med närstående

Transaktioner mellan Fortnox International och närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum under perioden.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapporteringsperiodens utgång.

 

Kommande rapporteringstillfällen

Kvartal 1 för 2013 29 april 2013

 

Informationen är sådan som Fortnox International ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 29 augusti.

 

Växjö den 28 februari 2013

Fortnox International AB (publ)

Org. nr: 556802-6891

 

Jan Älmeby

Verkställande direktör

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Älmeby, VD på Fortnox International AB (publ)

Tel: 0708-37 32 55

jan.almeby@fortnoxinternational.se

 

Fortnox International i korthet

Fortnox International AB är ett från Fortnox AB fristående bolag som har rättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande webbaserade affärssystem till mindre företag i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning som nås via internet. Fortnox International bildades 2010 av Jan Älmeby som även är grundare av Fortnox AB och SPCS (nuvarande Visma).

Show as PDF