Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Fortnox International: Delårsrapport januari - mars 2013

15:23 / 29 April 2013 Briox Press release

Första kvartalet 2012
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 844 (-4 418) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2 390 (-4 420) tkr
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -4 314 (-4 471) tkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,05) kr

 

 

 

VD kommenterar:

Fortsatt bearbetning av marknaderna

Verksamheten under första kvartalet har inneburit fortsatt bearbetning av redovisningsbyråer och mindre företag. Bearbetningen har dock skett med små resurser. En betydligt större satsning ska göras efter den förestående emissionen i maj.

Vi har en god acceptans för produktsortimentet och vi står oss mycket väl i konkurrensen. Inte minst viktigt är att redovisningsbyråerna tycker om konceptet. Det förenklar deras arbete på flera sätt, inte minst genom att man slipper göra uppgraderingar och backup, vilket görs på våra servrar. Med tanke på att omkring 90 procent av alla företag är mikroföretag med färre än tre anställda är lösningen med SaaS och samarbete med en byrå det optimala.

 

Fortnox International i korthet

Fortnox International AB är ett fristående bolag som har rättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande webbaserade affärssystem till mindre företag i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och e-handel som nås via internet. Fortnox International bildades 2010 av Jan Älmeby som även är grundare av Fortnox AB och SPCS (nuvarande Visma).

 

Resultatutveckling i sammandrag

Tkr

Q1 2013

Q1 2012

Helår 2012

Nettoomsättning

1 124

859

2 525

Rörelseresultat

-2 844

-4 418

-24 518

Resultat före skatt

-4 314

-4 471

-25 135

Periodens resultat

-4 314

-4 616

-25 103

Resultat per aktie, SEK

-0,04

-0,05

-0,26

 

Omsättning och resultat Aktuell period jan-mars 2013

Den externa nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 1 124 (859) tkr. Nettoomsättningen till största delen hänförlig till dotterbolaget Four Divided by Six AB. Under perioden aktiverades arbete och kostnader för egen räkning, för anpassning av programvaran med 1 261 (872) tkr.

Övriga externa kostnader om 446 (2 405) tkr avser till största del driftskostnader, utvecklingskostnader samt kostnader hänförliga till emission. Med start från föregående år skriver bolaget av på aktiverade utvecklingskostnader. Avskrivningarna på de aktiverade utvecklingskostnaderna under första kvartalet uppgår till 1 429 (256) tkr. Avskrivningarna beräknas på en period om 5 år från lanseringsstart i respektive land.

Rörelseresultatet uppgick till -2 844 (-4 418) tkr. Periodens resultat före skatt uppgick till -4 314 (-4 471) tkr. Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,05) kr.

 

Verksamhet

Hela produktsortimentet är anpassat till lokala regelverk i Storbritannien, Tyskland och Finland. Ett omfattande introduktionsarbete görs nu på i första hand redovisningsbyråer. Byråerna ska utvärdera tekniken och funktionaliteten och tar viss tid på sig för detta. Intressant att notera är det många gånger är kunder som driver på byråerna för att ta till sig webbaserade lösningar.

 

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 2 390 (4 420) tkr.

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till -6 164 (11 614) tkr varav -5 797 (10 576) tkr är hänförligt till moderbolagets aktieägare och -367 (1 038) tkr hänförligt till innehavare av icke bestämmande inflytande.

Per den 31 mars 2013 uppgick de långfristiga skulderna till 0 (32) tkr och de kortfristiga skulderna uppgick till 26 020 (9 565) tkr. De kortfristiga skulderna består till stor del av leverantörsskulder. Likvida medel uppgick till 1 050 (1 006) tkr och soliditeten var negativ (49,9) procent vid periodens utgång.

 

Investeringar och avskrivningar

Investeringarna i materiella och immateriella tillgångar under första kvartalet 2013 uppgick till 1 256 (1 439) tkr och avskrivningarna uppgick till 1 441 (266)tkr.

 

Medarbetare

Per 31 mars 2013 var antalet anställda i koncernen 22 personer, varav 12 har arbetat med anpassning av Fortnox programvaran och är anställda i det majoritetsägda dotterbolaget Four Divided by Six AB. I och med att programvaran är i ett färdigt skick har underhållet blivit mindre och flera personer i Four Divided by Six arbetar med uppdrag utanför koncernen. Genomsnittligt anställda i koncernen var under perioden 20 stycken.

 

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Fortnox uppgick den 31 december 2012 till 1 174 472 kr, fördelat på 106 770 173 aktier, en var med ett kvotvärde om 0,011 kr.

 

Aktieägare

Bolaget har fler än 1 500 aktieägare.

 

Aktien

Fortnox International är listade på NGM Nordic MTF under kortnamnet FINT MTF.

 

Transaktioner med närstående

Transaktioner mellan Fortnox International och närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum under perioden.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I april har styrelsen kallat till årstämma den 13 maj och bl a föreslagit:

Nyemission med företräde för aktieägarna samt kvittningsemission som sammanlagt stärker egna kapitalet med ca 28 000 tkr, före emissionskostnader. Emissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser och garantiförpliktelser.

Styrelsen kompletteras med Peter Lainevool

Bolagets firma ändras till FINT AB för att undvika namnförväxlingar med Fortnox AB

 

Kommande rapporteringstillfällen

Kvartal 2 för 2013 29 augusti 2013

Kvartal 3 för 2013 7 november 2013

Bokslutskommunikén för 2013 7 februari 2014

 

Informationen är sådan som Fortnox International ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 29 april.

 

Växjö den 29 april 2013

Fortnox International AB (publ)

Org. nr: 556802-6891

 

Jan Älmeby

Verkställande direktör

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Älmeby, VD på Fortnox International AB (publ)

Tel: 0708-37 32 55

jan.almeby@fortnoxinternational.se