Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Kommuniké från årsstämma i Fortnox International AB (publ)

14:20 / 13 May 2013 Briox Press release

Vid årsstämma i Fortnox International AB den 13 maj 2013 beslutades bland annat följande:

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets förlust om 19 370 483 kronor avräknas mot balanserat resultat, varefter det fria egna kapitalet uppgår till 3 380 392 kronor.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Arvode till styrelse och revisorer

Beslutade årsstämman att arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna med undantag för styrelseledamot som samtidigt är verkställande direktör. Beslutades att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer

Omval skedde av styrelseledamöterna Assar Bolin och Jan Älmeby. Nyval till styrelseledamot skedde av Peter Lainevool. Till styrelsens ordförande valdes Assar Bolin.

Utsågs till bolagets revisorer Åke Andersson och Victoria Rodin, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra nedanstående paragrafer i bolagsordningen till följande lydelse

§ 1. Bolagets firma skall vara FINT AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 980 000 kronor och högst 7 920 000 kronor fördelat på lägst 180 000 000 och högst 720 000 000 aktier.

§ 5. Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

Företrädesemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka bolagets aktiekapital med högst 1 761 707,871 kronor genom nyemission av högst 160 155 261 aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare att teckna de nya aktierna.

Detaljerade villkor för företrädesemissionen kommer att ingå i det prospekt som förväntas offentliggöras kring den 21 maj.

Riktad emission av nya aktier med betalning genom kvittning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en riktad emission mot vissa fordringsägare. Bolagets aktiekapital ökar med högst 308 000 kronor genom nyemission av högst 28 000 000 aktier.

Bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission innebärande att sammanlagt högst 100 000 000 nya aktier kan komma att utges och innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 100 000 kronor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma samt skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och även med betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Stockholm den 13 maj 2013

 

 

Fortnox International AB (publ)

 

Styrelsen