Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: Kallelse till extra bolagsstämma i FINT AB (publ)

08:08 / 17 July 2013 Briox Press release

Aktieägarna i FINT AB (publ), org.nr. 556802-6891, nedan kallat FINT eller Bolaget, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 31 juli 2013 kl. 11:00 att avhållas på Stockholm Corporate Finance kontor, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

 

Anmälan och registrering

För att få delta på extra bolagsstämman skall aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 juli 2013. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd torsdagen den 25 juli 2013. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare som önskar delta på bolagsstämman anmäla detta till bolaget senast måndagen den 29 juli 2013 kl. 16.00. Anmälan om deltagande sker

 

 • per post: FINT AB, Box 10, 351 06 Växjö, eller
 • via e-post: info@fintab.se

 

I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast måndagen den 29 juli 2013 kl. 16.00.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Val av styrelseledamöter
 8. Val av revisor och revisorssuppleant
 9. Beslut om styrelsearvode
 10. Stämmans avslutande

 

En grupp aktieägare representerande över tio procent av samtliga aktier i Bolaget har begärt att en extra bolagsstämma sammankallas för att behandla i denna kallelse angivna ärenden.

 

Förslag till beslut

Punkt 7 - Val av nya styrelseledamöter

Aktieägarna föreslår att Bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter.

Då Jan Älmeby och Assar Bolin har ställt sina platser till förfogande, föreslår aktieägarana att Lars Karlsson, Hasso Wien och Joakim Lorentzon väljs till nya styrelseledamöter. Aktieägarna föreslår att Lars Karlsson väljs till styrelsens ordförande. Det noteras att aktieägaranas förslag innebär att Peter Lainevool ska fortsätta som styrelseledamot.

Lars Karlsson har omfattande erfarenhet från utveckling och förvaltning av bolag. Han har flera styrelseuppdrag i såväl börsbolag som onoterade bolag och sedan flera år även engagerad i utvecklingen av nya kunskapsintensiva företag.

Hasso Wien är tysk företagare och entreprenör med svensk bakgrund. Under 70- och 80-talet byggde han efter en tid hos IBM upp ett framgångrikt IT-konsultföretag med verksamhet i flera länder med kunder som Airbus, Volkswagen, Lufthansa m.fl.

Joakim Lorentzon är och har varit VD i ett flertal tjänsteföretag och driver idag företag fokuserade på E-handels-lösningar och on-line-marknadsföring. Han har gedigen erfarenhet av styrelsearbete och är specialiserad inom marknad, webb och ekonomistyrning.

Aktieägarna anser att Lars Karlsson, Hasso Wien samt Joakim Lorentzon har de rätta kvalifikationerna, god kunskap om Bolaget och utgör ett värdefullt tillskott till styrelsen. Förutsatt att bolagsstämman väljer de föreslagna styrelseledamöterna i enlighet med aktieägarnas förslag kommer styrelsen att fram till nästa årsstämma bestå av Lars Karlsson (ordförande), Hasso Wien, Joakim Lorentzon och Peter Lainevool.

 

Punkt 8 - Val av revisor

Aktieägarna föreslår att Bolaget intill slutet av nästa årsstämma ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor jämte en suppleant samt att nuvarande revisorer, Åke Andersson och Victoria Rodin, entledigas.

Grunden för att entlediga Åke Andersson och Victoria Rodin är att dessa är revisorer i Fortnox AB (publ). Aktieägarna menar att det inte är objektivt lämpligt att vara revisorer i båda dessa bolag då det finns risk för intressekonflikter mellan Fortnox AB (publ) och Bolaget.

Aktieägarna föreslår att stämman intill slutet av nästa årsstämma väljer det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. Till revisorssuppleant föreslås Björn Bergljung.

 

Punkt 9 - Beslut om styrelsearvode Aktieägarna i bolaget föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna samt att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning. Fint AB | Box 10, 351 06 Växjö |+46 470 32 20 00 | info@fintab.se | www.fintab.se

 

Handlingar, m.m.

Aktieägarnas fullständiga förslag till beslut enligt dagordningens punkt 7, 8 och 9 framgår ovan. De fullständiga förslagen kommer även finnas tillgängliga på Bolagets kontor i Växjö och på Bolagets hemsida, www.fintab.se , senast två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns 271 124 621aktier och lika många röster i FINT.

Växjö i juli 2013

FINT AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

peter.lainevool@sabab.se