Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FINT AB (PUBL)

16:58 / 20 November 2014 Briox Press release

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Se även avsnittet VIKTIGT MEDDELANDE nedan.

Vid extra bolagsstämma i FINT AB (publ), org.nr 556802-6891, den 20 november 2014 fattades beslut om godkännande av styrelsens beslut av den 4 november 2014 om nyemission av aktier. I enlighet med vad som kommunicerats genom ett pressmeddelande den 4 november 2014 har de som på avstämningsdagen (25 november 2014) är aktieägare företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid två (2) innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 12 öre per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Teckning av aktier, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, ska äga rum under perioden från och med den 27 november 2014 till och med den 11 december 2014.

Denna information lämnades till publicering kl. 16:50 (CET), torsdagen den 20 november 2014.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)

Tel: +46 (0) 763 454114

Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

 

Om FINT AB

FINT AB (publ) är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i, Tyskland, Storbritannien, Finland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetuppkopplad dator eller enhet som helst. FINTs aktier är listade på NGM Nordic MTF.

 

VIKTIGT MEDDELANDE

Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

 

Stockholm den 20 november 2014

 

FINT AB (publ)

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/