Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: STYRELSEN OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM I SAMBAND MED BOLAGETS GARANTERADE FÖRETRÄDESEMISSION UPPGÅENDE TILL 22,5 MSEK

11:21 / 26 November 2014 Briox Press release

Styrelsen för FINT AB (publ) har publicerat en Informationsmemorandum avseende Bolagets förestående företrädesemission om cirka 22,5 MSEK. Informationsmemorandumet kommer under teckningsperioden 27 november – 11 december 2014 att finnas tillgänglig på FINTs hemsida, www.fintab.se.

Bakgrund

  • Styrelsen för FINT AB (publ) har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 22,5 MSEK. Styrelsens emissionsbeslut godkändes av en extra bolagstämma den 20 november 2014.
  • Företrädesemissionen är till 80 % säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare samt ett garantikonsortium. Samtliga medlemmar i Bolagets styrelse har antingen genom teckningsförbindelse eller garanti förbundit sig att deltaga i förestående företrädesemission.
  • De som på avstämningsdagen var aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid två (2) innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 12 öre per aktie.
  • Emissionen sker i syfte att säkerställa kapital inför bolagets fortsatta internationella expansion.
  • Ett genombrottsavtal har tecknats i Tyskland med Open-Xchange, en ledande leverantör av onlinebaserade programvaror med cirka 10 miljoner kunder i Tyskland. Open-Xchange kompletterar sin befintliga ”App-Suite” med en integrerad version av FINTs programvara och erbjuder denna till cirka en miljon kunder inom FINTs målgrupp. Denna kompletterande försäljningskanal förväntas bidra till ett signifikant snabbare genomslag på den tyska marknaden.

 

”I konkurrens med flera parter har vi tecknat avtal med Open-Xchange, en av Europas ledande leverantörer av onlinebaserad programvara, som bara i Tyskland har 10 miljoner kunder varav en miljon i vår målgrupp. Denna kanal ger oss en direkt access till kunden, gör att vi snabbare etablerar oss på marknaden och kompletterar våra andra säljkanaler som går via bokföringsbyråer, revisionsbyråer och direkt mot företag. Genom att nu säkra vårt kapitalbehov kan vi fullt ut ta tillvara på denna betydande tillväxtpotential på våra marknader” säger Lars Karlsson, styrelseordförande i FINT.

Emissionslikviden understiger 2,5 miljoner Euro, varför FINT AB inte kommer att upprätta prospekt avseende företrädesemissionen.

Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare till FINT AB i samband med företrädesemissionen.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)

Tel: 0763-454114

Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/