Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: Bokslutskommuniké 2013

08:36 / 28 February 2014 Briox Press release

(för komplett bokslutskommuniké se bifogad fil) Fjärde kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 727 (401) tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -4 364 (-9 694) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 316 (3 695) tkr
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -4 100 (-10 163) tkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,08) kr

 

Januari – December 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 561 (2 525) tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -17 026 (-20 757) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -26 909 (-738) tkr
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -18 627 (-21 374) tkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,19) kr

 

VD kommentar:

Fortsatt ökning på sälj- och marknadsaktiviteter med nya kanaler

Summerat 2013 kan vi konstatera att den genomförda emissionen i slutet av året gjorde att vi kunde fortsätta satsningen på ett aktivt och strukturerat sälj- och marknadsföringsarbete i betydande omfattning i Tyskland, Finland och England. Vi är väl medvetna om och har respekt för att det tar tid att bygga upp ett varumärke på nya marknader, vilket vi har erfarenhet ifrån på den svenska marknaden. Vi är dock optimistiska. Vi vet att vi har bra produkter som håller hög kvalité och att vi har en bra prisbild. Alla tecken tyder också på att fler och fler väljer att arbeta med molnbaserade tjänster vilket stärker vår ställning vid valet av redovisningsprodukter.

Idag har vi ca 120 samarbetsavtal klara med byråpartners. Bearbetningen av marknaden via dessa redovisnings- och revisionsbyråer kommer därför fortsättningsvis vara en av huvudaktiviteterna under 2014.

Under fjärde kvartalet togs beslut om att påbörja bearbetningen av våra målgrupper genom en ny marknadskanal, vilket föranlett ett påbörjat samarbete med ISP-partners (Internet Service Providers). I dessa lösningar arbetar kunden med Fortnox produkter i en så kallad portal där även andra produkter exempelvis e-post, kalender, arkivering mm finns tillgängliga. Vi har genom detta beslut tagit ett viktigt steg för att snabbare och säkrare nå en stor del av vår marknad, en satsning som kommer få stort fokus under 2014.

Under året togs även ett strategiskt beslut att byta partner kring drift- och serverlösningar. Detta genomfördes under tredje kvartalet och sänker årskostnaderna med drygt 1,5 miljoner SEK.

Produktintäkterna har under 2013 ökat med drygt 685 % jämfört med föregående år. Intäkterna är utifrån mycket låga nivåer, men visar ändå att de satsningar som nu görs ger effekt. Försäljningsutvecklingen under 2014 förväntas att förbättras avsevärt. Avgörande är också förmågan att få nya så kallade ”trial-kunder”, kunder som testar våra produkter. Antalet ”trial-kunder” ökar kontinuerligt och uppgick per den sista december till ca 700.

Vi ser fram emot ett givande 2014 för FINT AB och alla aktieägare. Med fokus, målmedvetenhet och envishet skall vi öka antalet Fortnox-kunder signifikant i Tyskland, Finland och England.

 

Växjö den 28 februari 2014

 

FINT AB (publ)

Styrelsen  

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, VD FINT AB (publ)

Mobil: 0763-454114

E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se

 

FINT i korthet

FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/