Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: Kallelse till extra bolagsstämma i FINT AB (publ)

10:00 / 16 December 2015 Briox Press release

Aktieägarna i FINT AB (publ), org.nr. 556802-6891, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 15 januari 2016 kl. 10:30 att avhållas på Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 10.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 januari 2016 (avstämningsdag är lördagen den 9 januari 2016); samt                             

(ii) senast den 13 januari 2016  ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till FINT AB, Box 10, 351 06 Växjö eller via e-post till info@fintab.se.          

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 8 januari 2016 (avstämningsdag är lördagen den 9 januari 2016), då sådan införing ska vara verkställd.

 

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida fintab.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

 

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
  9. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen  

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av § 1 samt § 4.

Styrelsens förslag till ny firma är vid tidpunkten för kallelsen ännu inte fastställt varmed förslag till ny firma kommer senast framgå av styrelsens fullständiga förslag till ny bolagsordningen som kommer att hållas tillgänglig hos bolaget senast två veckor innan stämman.   

Styrelsens förslag innebär vidare att den nya lydelsen av § 4 ska vara följande: ”. Aktiekapitalet utgör lägst 5 940 000 kronor och högst 23 760 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 540 000 000 stycken och högst 2 160 000 000 stycken.”

 

Punkt 8 - Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman fattat beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor;

Rätt att teckna nya aktier    

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara onsdagen den 10 februari 2016. Bolagets aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna varvid fyra (4) gamla aktier berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

- I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om aktietecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

- I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

- I tredje och sista hand ska tilldelning ske till sådana som har ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 

Teckning och betalning

Teckning av aktier, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, ska äga rum under perioden från och med måndagen den 15 februari 2016 till och med måndagen den 29 februari 2016. Teckning med stöd av teckningsrätt ska ske genom samtidig betalning av emissionslikviden till ett av bolaget anvisat konto.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild anmälningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätt ska erläggas till ett av bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

 

Aktiekapitalökning och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp om högst cirka 4 643 099,4067 kronor genom emission av högst 422 097 219 nya aktier.

 

Emissionskurs

Emissionskursen ska vara 0,05 kronor per aktie.

 

Rätt till utdelning                      

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att nyemissionen har blivit registrerad.

 

Villkor

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 7 ovan.

 

Övrigt               

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.      

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

 

Handlingar, m.m.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 samt handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, adress enligt ovan, och på bolagets webbplats, www.fintab.se. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. . Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

 

Växjö i december 2015

FINT AB (publ)

Styrelsen

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/