Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: Bokslutskommuniké januari - december 2014

17:20 / 19 February 2015 Briox Press release

Fjärde kvartalet 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till:

Produktintäkter 218 (127) tkr

Konsultintäkter 0 (600) tkr

  • Rörelseresultatet uppgick till -7 253 (-4 364) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 161 (-10 316) tkr
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -6 777 (-4 100) tkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) kr

 

Januari – December 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till:

Produktintäkter 763 (370) tkr

Konsultintäkter 0 (3191) tkr

  • Rörelseresultatet uppgick till -24 133 (-17 026) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -16 703 (-26 909) tkr
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -23 317 (-18 627) tkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,05) kr

 

Produktintäkter tkr 2013 och 2014 

VD kommenterar:  

När vi nu i februari publicerar 2014 års Bokslutskommuniké är det ganska exakt ett år sedan jag tillträdde som ordinarie VD i FINT AB. Och om jag blickar tillbaka så har det varit ett mycket händelserikt år på flera sätt. Vad vi kan konstatera är att vi totalt sett i koncernen inte är nöjda med försäljningen men att vi däremot har lyckats knyta flera bra samarbetspartners till oss som jag berättar mer om senare i mitt VD-ord.

Ser vi till försäljningsintäkterna så går de i positiv riktning, dock från relativt låga siffror. Vi har en procentuell ökning på ca 100% i koncernen och antalet kunder har ökat med 124% jämfört med 2013.

Försäljningsutvecklingen (produktintäkterna) på våra respektive marknader har ökat i Finland med 95%, i England 178% och i Tyskland med 74% jämfört med 2013.

Fulltecknad nyemission

Företrädesemissionen som genomfördes under rapportperioden blev fulltecknad, vilket är ett tydligt tecken på att våra aktieägare, precis som vi, ser de fantastiska möjligheter vi har med Fortnox produkter på våra marknader. Emissionen medför att bolagets kapital har stärkts och kapitalet kommer till stor del att öronmärkas för vår fortsatta marknadsföring och expansion i Finland och Tyskland.

Nya samarbeten

När vi summerar fjärde kvartalet så kan vi se att vi har nått framgångar tillsammans med flera av våra nya samarbetspartner, vilka samtliga är viktiga aktörer på våra marknader.

Starmoney, Tysklands största aktör inom online-banking, har ett stort antal kunder i vår målgrupp, små – och medelstora företag. Tillsammans med Starmoney erbjuder vi nu deras kunder en prisvärd och användarvänlig ”ekonomi-lösning”. Förväntningarna kring detta samarbete är att öka trafiken till vår hemsida och därmed få fler kunder som väljer Fortnox.  

cloud.de är en marknadsportal som vi nu testar, där Fortnox finns med som programleverantör för ekonomiprogram för små- och medelstora företag. Förväntningarna är även här att driva trafik till vår hemsida och öka försäljningen av de olika paketeringar som erbjuds.  

Våra marknader

Tyskland

Försäljningen i Tyskland har så här långt varit en besvikelse. Vi fokuserar nu all kraft till i huvudsak tre områden, online-försäljning, försäljning via redovisningsbyråer och så givetvis samarbetet med OX.

Stora förändringar har gjorts organisatoriskt i Tyskland under perioden. Tyskland är nu ett renodlat försäljningskontor. Företagslednings- och ekonomiansvar har tagits över av den svenska organisationen.

 

De kostnader som har tagits och de investeringar som har gjorts under 2014, framför allt i nya hemsidor, samarbetet och integrationen med OX och inte minst när det gäller utveckling och anpassning av – för Tyskland – viktiga program-moduler, gör att Tyskland under 2015 kommer att ha betydligt lägre kostnader och förbruka väsentligt mindre kapital än jämfört med 2014.

Fortsatt starkt samarbete med Open-Xchange

Samarbetet med Open-Xchange utvecklas väl och för 2015 är den gemensamma målsättningen att inleda försäljningssamarbete med tre OX-partners under första halvåret och med ytterligare två till tre OX-partners under andra halvåret.

Univention, en OX-partner, blir sannolikt först ut på banan med att erbjuda den tyska marknaden vår gemensamma paketering av OX App Suite och Fortnox.

Finland

Försäljningen i Finland ökar stadigt och vi känner oss också säkra på att ökningstakten kommer att accelerera under 2015. Online-försäljningen fungerar allt bättre, mycket på grund av investeringen i ny hemsida även i Finland.

Som vi nämnt tidigare har Fortnox i Finland alltmer blivit en av de etablerade aktörerna på marknaden, vilket resulterar i ökade möjligheter till olika samarbeten, men också deltagande i olika forum för programleverantörer.

Under 2015 kommer vi att lägga mer kraft på bearbetning på revision- och redovisningsbyråer. Produktutvecklingen under 2014 har gjort att vi nu är konkurrenskraftiga på byråsidan och att vi känner oss redo organisatoriskt för att ta detta steg.

Sjöräddningssällskapet, en viktig kund som vi har nämnt i tidigare delårsrapporter, kommer under första halvåret 2015 att koppla på samtliga ca 300 föreningar inom organisationen. Tillsammans med Sjöräddningssällskapet kommer vi också att marknadsföra våra produkter i olika kampanjer under våren.

Produktutveckling

Under 2014 låg en stor del av produktutvecklingen i integrationen tillsammans med Open-Xchange och som vi tidigare nämnt har en första version av vår gemensamma paketering installerats.

Vi har parallellt med Open-Xchange utvecklingen även lanserat nya funktioner och vidareutveckling av Online banking. Våra marknader har kommit olika långt i utvecklingen av Online banking, varför den programutvecklingen kommer att vara fortsatt viktig även under 2015.

För att stärka produkten ytterligare på våra marknader har vi utvecklat och lanserat en ny modul, Purchase Order. Med hjälp av den här modulen kan kunden enkelt skicka en inköpsorder till sin leverantör och få kontroll över vad som är beställt och även lagerstatus. Purchase Order är en tilläggsmodul som kostar 4.90 Euro/Pund.  

 

Under 2015 kommer vi i Finland att lansera ytterligare en ny modul och det är Debt collection, en inkassotjänst. Planen är att den nya modulen kommer att finnas tillgänglig för kunderna under första halvåret 2015. Med Inkassotjänsten kommer vi att få fler möjliga intäkter och till att börja med i Finland.

Ett projekt som vi lägger stor kraft på under 2015 är On Boarding och som kommer att pågå under hela 2015. I stora drag innebär det att våra produkter ska vara så attraktiva och enkla att komma igång med så att kundernas första val alltid blir Fortnox.

Nya kunder ges alltid möjligheten att testa Fortnox produkter gratis i 30 dagar. Att alltid sträva efter att höja konverteringsgraden till betalande kunder motiverar vår stora satsning på On Boarding-projektet.

Ett första steg är att ta fram tydliga och enkla guider för att kunden enkelt ska komma igång med sina olika moduler. Vi spelar in utbildningsfilmer för ett extra stöd kring de olika funktionerna och tydliggör användargränssnittet i de vanligaste vyerna i produkterna.

Med en prisvärd och konkurrenskraftig produkt, flera nya samarbetspartners och ett samarbetsavtal med Open-Xchange har vi goda förutsättningar för att öka kundvolymen ordentligt 2015.

 

Vänliga hälsningar,

Camilla Jarnemyr

CEO FINT AB (publ)

 

FINT i korthet

FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Show as PDF

Show original from NGNews

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/