Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: Delårsrapport april – juni 2015

08:30 / 20 August 2015 Briox Press release

Andra kvartalet 2015

 • Från första kvartalet 2015 periodiseras produktintäkterna efter avtalsperioden
 • Nettoomsättningen uppgick före periodisering till 295 (179) tkr
 • Nettoomsättningen uppgick efter periodisering till 247 tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 701 (-6 089) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 124 (-3 984) tkr
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -5 681 (-5 482) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) kr

Första halvåret 2015

 • Nettoomsättningen uppgick före periodisering till 579 (349) tkr
 • Nettoomsättningen uppgick efter periodisering till 428 tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 251 (-11 382) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 245 (-7 043) tkr
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -10 310 (-10 775) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,03) kr

 

Produktintäkter tkr

 

VD kommenterar:

Stabil försäljningsökning och marknadssatsning  

Försäljningsutvecklingen i koncernen har ännu inte fått det stora lyft vi hoppats på. Orsaken till detta är att projektet med Open-Xchange tar längre tid än tidigare bedömt. Under hösten och vintern kommer allt flera större partners till Open-Xchange i Tyskland att påbörja försäljningen av Fortnox produkter. Vi räknar då med en kraftigare försäljningsökning. Under tiden förbättrar vi ständigt såväl vår försäljningsprocess som våra program och försäljningen via hemsidorna och byråerna ökar stadigt.

Under andra kvartalet har vi en försäljningsökning på närmare 70 % för marknaderna Finland, Tyskland och Storbritannien jämfört med första halvåret 2014. För andra kvartalet ser vi för Finland en försäljningsökning på 80 %, i Tyskland 70 % och Storbritannien 25 % jämfört med andra kvartalet 2014.

En viktig satsning görs under andra halvan av 2015 för att förstärka och vidareutveckla försäljnings- och marknadsstrategin i koncernen. Ytterligare kompetens och resurser med lång erfarenhet inom både programvarubranschen och online-försäljning knyts till bolaget.

Våra marknader

Tyskland

Under perioden har vi fortsatt med våra olika kanaler för införsäljning av Fortnox program; såsom direktförsäljning och Online-marknadsföring där annonsering görs i olika branschforum, Facebook etc. Vi ser att trafiken till hemsidan kontinuerligt ökar och så även ”Testkunder”. Vi är övertygade om att vår satsning på OnBoarding kommer bidra till att allt fler ”Testkunder” också blir betalande kunder. Projektet OnBoarding innebär i stora drag att våra produkter ska vara enkla att komma igång med, att det finns tydliga och enkla guider samt utbildningsfilmer som ett extra stöd kring de olika funktionerna.

Open-Xchange

Fortnox får mer och mer utrymme i marknadsföringen via Open-Xchange hemsida, blogg och nyhetsbrev och genom deras olika partners.  I oktober kommer vi att närvara vid det årliga eventet som i år är förlagt till Berlin, Open-Xchange Summit. http://summit.open-xchange.com/  

Målet är fortsatt att komma igång med försäljningen via tre-fyra Open-Xchange partners under året. Univention är en av dem som samarbetet har kommit igång med och den tekniska plattformen är på plats. De första kunderna via Univention förväntas komma in under sommaren.

Finland

Efter en lyckad IT-mässa i våras där flera nya kontakter inom redovisningsbranschen togs, påbörjas nu arbetet med att sälja in Fortnox produkter hos revisions- och redovisningsbyråer i större utsträckning än tidigare. Samtidigt fortsätter vi med Online-marknadsföring där annonsering görs i olika branschforum, Youtube etc. Vi ser att trafiken till hemsidan stadigt ökar och så även antalet ”Testkunder”. Vi är övertygade om att vår satsning på OnBoarding kommer bidra till att allt fler ”Testkunder” också blir betalande kunder. Projektet OnBoarding innebär i stora drag att våra produkter ska vara enkla att komma igång med, att det finns tydliga och enkla guider samt utbildningsfilmer som ett extra stöd kring de olika funktionerna.

DNA

Samarbetet med finska DNA utvecklas väl. DNA är en av Finlands största teleoperatör med tjänster bland annat för telefoni, bredband, IT och säkerhet. Från DNA´s hemsida kan man sedan en tid tillbaka läsa om samarbetet samt ta del av erbjudande av Fortnox produkter. Inom kort kommer även tekniskt stöd för att beställa Fortnox produkter direkt via DNA´s hemsida att vara på plats. Förväntningarna på samarbetet är att vi, genom DNA´s marknadsposition i Finland, ska bli än mer synliga för småföretagare och föreningar.

Storbritannien och Polen

Både i Storbritannien och i Polen ligger vi fortsatt lågt i våra satsningar. Dock tittar vi på ett samarbete tillsammans med Open-Xchange´s partners vilket även ligger i Open-Xchange intresse. Vår förhoppning är att under året delge information kring ett fördjupat samarbete kring hur Open-Xchange samarbetet kan utnyttjas på våra marknader i Storbritannien och Polen. 

Produktutveckling

Löpande under året kommer vi att fortsätta leverera förbättrad funktionalitet till våra kunder, som gör det enklare att komma igång och underlättar att navigera i programmen. Med projektet, som vi kallar för OnBoarding, har vi som mål att våra kunder enklare ska hitta den funktionalitet de söker genom att förbättra användarstödet och lyfta fram den mest använda funktionaliteten på ett tydligare sätt.

Vi fortsätter bygga ut systemstödet för Online-banking i både Tyskland och Finland. Online-banking blir en allt viktigare funktion på båda dessa marknader.

Utöver ovan nämnda större utvecklingsprojekt så vidareutvecklar vi än mer stöd för e-fakturahantering som i Finland tillämpas i allt större utsträckning. Vi vidareutvecklar även mer stöd för export av data som är viktigt för tyska kunder.

Periodisering av produktintäkter

Som vi nämnde i delårsrapporten för första kvartalet 2015 så tillämpar vi en abonnemangsmodell där kunderna kan välja att betala licensavgiften månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Från och med 2015 periodiserar vi produktintäkterna över hela avtalsperioden. Tidigare intäktsförde vi dem i sin helhet vid faktureringstillfället. Tidigare års produktintäkter har inte räknats om då det inte ger en substantiell skillnad för jämförelser mellan åren.

Spännande höst och vinter

Med alla våra samarbetsparters är andra halvåret fullt av gemensamt planerade aktiviteter och vi ser optimistiskt fram emot allt högre försäljningssiffror i koncernen.

 

Växjö den 20 augusti 2015

FINT AB (publ)

Styrelsen  

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)

Mobil: 0763-454114

E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se

 

FINT i korthet

FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/