Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Briox AB: Bokslutskommuniké januari - december 2015

08:06 / 18 February 2016 Briox Press release

Fjärde kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen uppgick före periodisering till 342 (218) tkr
 • Nettoomsättningen uppgick efter periodisering till 302 tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 869 (-7 942) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4 774 (-6 853) tkr
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -7 017 (-7 466) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) kr
 • Från första kvartalet 2015 periodiseras produktintäkterna över avtalsperioden

Januari – December 2015

 • Nettoomsättningen uppgick före periodisering till 1 198 (763) tkr
 • Nettoomsättningen uppgick efter periodisering till 991 tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -19 471 (-24 802) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12 417 (-17 395) tkr
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -21 607 (-24 007) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,04) kr

 

VD Kommenterar:

Under fjärde kvartalet har ett större förändringsarbete påbörjats. Det tilläggsavtal som tecknats med Fortnox AB gör att Briox nu kan agera i alla länder utanför Sverige. De skulder och royalties som skulle betalas har skrivits ner med drygt 70 % och framtida royalties har strukits. Viktigt är också att vi fått kontroll över ägandefrågan till IP-rättigheterna.

Produkten håller en hög nivå och är klart konkurrenskraftig avseende funktioner och pris. Kostnadsbilden i Briox har setts över, de två dotterbolagen i Tyskland och Finland har avvecklats och personalen är uppsagd. Även Växjökontoret har påverkats av neddragningar. Samtliga avtal har setts över och omförhandlats eller sagts upp där det varit möjligt.

Nu kvarstår arbetet med att bygga upp säljorganisationen och processerna till den nivån att vi kan skala upp försäljningen ordentligt. Det viktiga är att bolaget nu kan börja visa på verkliga framgångar här och att därigenom nå lönsamhet. Min bedömning är att förutsättningarna för detta är mycket goda.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)

Tel: +46 708 15 72 00

Email: johan.rutgersson@briox.se

Show as PDF

Show original from NGNews

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/