Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Stora besparingar genomförda och 50% ökad försäljning under 2016

09:34 / 21 February 2017 Briox Press release

Briox lyckades under 2016 att slutföra många stora förändringar som varit nödvändiga för bolagets framtid. Omställningen som skett har varit helt i linje med bolagets plan för att under 2017 på ett trovärdigt sätt bygga upp verksamheten igen. 

BRIOX: Bokslutskommuniké januari - december 2016

Fjärde kvartalet 2016

● Nettoomsättningen uppgick till 384 (302) tkr
● Rörelseresultatet uppgick till -5 427 (-4 869) tkr
● Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 299 (-4 774) tkr
● Periodens resultat före skatt uppgick till -5 246 (-7 017) tkr
● Resultat per aktie uppgick till -0,48 (-1,20*) kr
Januari-december 2016
● Nettoomsättningen uppgick till 1 483 (991) tkr
● Rörelseresultatet uppgick till -21 598 (-19 471) tkr
● Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 735 (-12 417) tkr
● Periodens resultat före skatt uppgick till -22 000 (-21 607) tkr
● Resultat per aktie uppgick till -1,99 (-3,62*) kr

VD Kommenterar:

Briox lyckades under 2016 att slutföra många stora förändringar som varit nödvändiga för bolagets framtid. Omställningen som skett har varit helt i linje med bolagets plan för att under 2017 på ett trovärdigt sätt bygga upp verksamheten igen.

Särskilt värt att nämna är:

Omfattande besparingar, från en rullande 12-månaderskostnad på 26 MKR under ingången av året till 12 MKR vid slutet på 2016. Besparingarna har uppnåtts genom nedläggning av utlandskontor, uppsägning av personal, uppsagda eller omförhandlade avtal.

Legal kontroll, kontroll över IP-rättigheter, samt ett 100% ägande i Briox utländska dotterbolag.

Renodlat produkterbjudande med fokus på redovisningsbyråer.

Under årets fjärde kvartal fortsätter intäkterna att öka kraftigt, om än från låga nivåer. Totalt under året har intäkterna ökat 50% till nära 1,5 MKR. Detta trots nedskrivningar av kundfordringar på nära 0,4 MKR

Under 2017 ligger Briox fokus på att fortsätta stärka produkten och framför allt att ta in nya kunder till Briox plattform

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)

Tel: +46 708 15 72 00

Email: johan.rutgersson@briox.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/