Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ - BRIOX EXTRA BOLAGSSTÄMMA

16:12 / 21 March 2017 Briox Press release

Briox AB (publ) har genomfört en extra bolagsstämma tisdagen den 21 mars 2017 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.

Bolagsstämman beslöt att bifalla styrelsens samtliga förslag, innefattande:

1.
a)  Ändring av bolagsordningen;

2.
b)  Företrädesemission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner;

3.
c)  Riktad emission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner;

4.
d)  Riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) till styrelseledamöter och ledande befattningshavare. 

Ändring av bolagsordningen

Beslutet om ändring av bolagsordningen avser ändring av den lägsta gränsen för aktiekapitalet från nuvarande 5 940 000 kronor till 22 000 000 kronor, och ändring av högsta gränsen från nu- varande 23 760 000 kronor till 88 000 000 kronor. Vad avser lägsta gränsen för antalet aktier i bolaget så innebär beslutet en ändring från nuvarande antal 9 848 935 till 20 000 000 aktier, och högsta gränsen för antalet aktier ändras från nuvarande antal 39 395 740 till nytt antal 80 000 000 aktier.

Företrädesemission av units

Emissionen avser högst 8 824 648 aktier och högst 4 412 324 teckningsoptioner, vilka endast ska kunna tecknas och tilldelas tillsammans i så kallade units där varje unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner. Teckningskursen ska vara 10,40 kronor per unit, vilket motsvarar teckningskursen för fyra (4) aktier. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget knappt 23 miljoner kronor före emissionskostnader. Varje tecknings- option berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget.

Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor.

Vid full teckning i emissionen, och vid full teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätter, ökar bolagets aktiekapital med cirka 14 560 763 kronor.

Emissionen är säkerställd i sin helhet genom garantiförbindelser, teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar i enlighet med nedan lista.

Riktad nyemission av units

Emissionen omfattar nyemission av högst 3 076 920 aktier och emission av högst 1 538 460 teck- ningsoptioner, vilka endast ska kunna tecknas och tilldelas tillsammans i så kallade units där varje unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner. Teckningskursen ska vara 10,40 kronor per unit, vilket motsvarar teckningskursen för fyra (4) aktier. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget knappt åtta (8) miljoner kronor före emissionskostnader. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget.

Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor.

Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma professionella investerare i Sverige och utomlands. Skälen till emissionen och avvikelsen från aktieägarnas före- trädesrätt är att möjliggöra ett utökat ägande av professionella investerare i bolaget samt för att möjliggöra att bolaget skyndsamt får ytterligare kapital för återbetalning av skuld.

Emissionen är säkerställd genom garantiförbindelser, teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar till ett belopp om totalt 7 760 000 kronor i enlighet med nedan lista.

Vid full teckning i emissionen, och vid full teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätter, ökar bolagets aktiekapital med cirka 5 076 950 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Jens Collskog, Chief Sales Officer i bolaget via konsultavtal, samt Johan Rutgersson, styrelseledamot och VD i bolaget. Jens Collskog ska ha rätt att teckna högst 619 794 teckningsoptioner och Johan Rutgersson ska ha rätt att teckna högst 1 239 587 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget.

Teckningsoptionerna emitterades till en teckningskurs om 0,22 kronor per teckningsoption vilket motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde den 20 mars 2017, beräknat enligt "Black & Scholes"-formeln av Stockholm Corporate Finance AB, en av bolaget anlitad oberoende värderingsman.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 140 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 20 februari 2017 till och med 20 mars 2017, dock lägst till aktiens kvotvärde.

Övrigt

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades till publicering kl. 16:00 tisdagen den 21 mars 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Mobil: +46 (0)708157200
E-post: johan.rutgersson@briox.se

Om Briox

Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken uppkopplad dator eller enhet som helst. 

Briox AB i korthet

Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/