Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Briox årsredovisning 2017

10:58 / 4 May 2018 Briox Press release

ETT ÅR MED MÅNGA FRAMGÅNGAR

Sedan ingången av 2016 har Briox genomgått en stor förändringsresa med ett tydligt mål att skapa ett lönsamt bolag. Nu börjar arbetet med uppbyggnaden att visa tydliga resultat.

Vid ingången av 2016 påbörjades ett arbete att kraftigt sänka bolagets kostnader, renodla verk- samheten och identifiera vilka tänkbara spår som fanns framåt. Det blev en stor förändring med nedlagda kontor, uppsägningar och om- förhandlade avtal. Resultatet av arbetet blev tydligt, från ett löpande negativt kassaflöde på -26 mkr till -12 mkr på årsbasis. Under ingången av 2017 reglerades även de sista betalningarna till Fortnox och bolaget blev då helt skuldfritt. Då intäkterna i Briox var låga fanns ingen möjlighet att uppnå lönsamhet genom ytterligare besparingar.

Intäkterna behövde helt enkelt ökas, kraf- tigt. 2017 kom därför att bli ett mycket viktigt år för att nå ut med produkten till marknaden. Då produkten säljs till en låg styckkostnad var det viktigt att hitta kunderna i grupper och inte försöka nå dem en och en. Det blev tydligt under året att Finland är den marknad där Briox har störst chans att lyckas på kort sikt samt att det är bland redovisningsbyråerna det största volymerna av kunder finns.

Redovisningsbranschen har även fördelen att den bär med sig en hög grad av trovärdighet. Som svenskt bolag i Finland var det viktigt bli ett trovärdigt alternativ till de lokala aktörerna.

2017 kom att bli ett mycket framgångsrikt år för att etablera Briox på den finska redovisnings- marknaden. Antalet redovisningsbyråer som anslutit sig har ökat med över 30% och närmar sig nu 60 stycken. Speciellt värt att nämna är avtalet med BDO. Briox var del i den utvärde- ring som BDO gjorde i samband med att man upphandlade ett nytt affärssystem. Resultatet blev att Briox valdes till i stort sett samtliga BDO-kunder.

Även samarbetet med Zervant blev en viktig affär, både affärsmässigt och trovärdighets- mässigt. Zervant valde under året att renodla sin affärsmodell mot fakturering och

rekommenderade alla sina redovisningskunder att välja Briox istället.

Briox etablerade under året även ett nytt försäljningskontor i Helsingfors, under ledning av Teemu Kaski finns nu en direkt daglig närhet till kunderna.

Antalet partnersamarbeten har också ökat kraftigt under året, en viktig del i detta är det nya API som lanserats. Utöver integrationer med samtliga större banker och Skatteverket, har även avtal tecknats med Webcore, Suomen Palkanlaskenta och Holvi. Samtliga med ett stort antal småföretagare som sin huvudsakliga kundgrupp.

De samarbeten med partners och redovisnings- branschen som skett under året utgör grunden till den tillväxt av slutanvändare som nu börjar synas. Briox kommer under våren att lansera sitt nya koncept portalen "Byråpartner Pro", där byråerna och partners får Briox portal för att enk- lare kunna samarbeta digitalt med sina kunder. Kunderna får enkelt tillgång till all löpande upp- följning kring sitt företag och kan enkelt hantera exempelvis fakturering, attest, kvitton och upp- följning av nyckeltal. Redovisningsbyrån kan minska tidskrävande administration och närma sig kunden med mer värdeskapande rådgivning.

Satsningen på verksamheten i Växjö har varit mycket framgångsrik. Organisationen är idag allt mer effektiv och professionell. På utveck- lingssidan har flera nya tjänster framgångsrikt tillsatts. Framåt kommer även flera nya tjänster inom försäljning att tillsättas.

Under 2018 är det fortsatt tillväxt som är Briox största fokus. Att växa byråaffärerna, partner- samarbetena och konvertera användare till betalande licenser kommer vara den viktigaste uppgiften varje dag.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/