Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB

14:39 / 13 August 2018 Briox Press release

13 augusti 2018

Aktieägarna i Briox AB, org. nr 556802-6891, kallas till extra bolagsstämma i Setterwalls Advo- katbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, tisdagen den 28 augusti 2018 kl. 16.00 CEST.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Swe- den AB förda aktieboken för bolaget per den 21 augusti 2018, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast kl. 16.00 CEST den 21 augusti 2018.

Anmälan ska göras via e-post till info@briox.seeller skriftligen till Briox AB, att. Johan Rut- gersson, Södra Järnvägsgatan 4A, 352 29 Växjö. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, per- son- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 21 augusti 2018, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande regi- streringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.briox.se senast från och med den 13 augusti 2018.

Förslag till dagordning

1.
Öppnande av stämman

2.
Val av ordförande vid stämman;

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd;

4.
Godkännande av dagordningen;

5.
Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;

6.
Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

7.
Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

8.
Beslut om ändring av villkor i Incitamentsprogram 2017/2020

1

SW39291527/2

9.
Beslut om ny styrelseordförande

10.
Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 7. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 28 augusti 2018 beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för verkställande direktör Fredrik Hyltsten och vissa nyckelpersoner inom Briox-koncernen ("Incitamentsprogram 2018/2021"), ge- nom emission av högst 1 250 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget, och godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner, på följande villkor:

Inrättande av Incitamentsprogram 2018/2021

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av verkställande direktör Fredrik Hyltsten och vissa nyck- elpersoner inom Briox-koncernen ("Deltagarna"). De teckningsoptioner som inte initialt tecknas av Deltagarna ska tecknas av bolaget självt för efterföljande över- låtelse till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet samt instruktioner från bolagets styrelse. Styrelseledamöter i bolaget tillåts inte att delta i förevarande program. Varje Deltagare är berättigad att förvärva ett visst högsta antal teckningsoptioner beroende av Deltagarens position enligt nedan. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma verkställande direktör Fredrik Hyltsten, Monica Vedenbrandt, Tapani Välijeesiö, Teemu Kaski och nyrekryteringar. Följande fördel- ning gäller för tilldelning av teckningsoptioner inom respektive kategori:

Kategori Maximalt antal teck- Maximalt antal teck-
ningsoptioner per Delta- ningsoptioner inom re-
gare spektive kategori
Verkställande 500 000 teckningsoptioner 500 000 teckningsoptioner
direktör Fredrik
Hyltsten
Monica Vedenbrandt 150 000 teckningsoptioner 150 000 teckningsoptioner
Tapani Välijeesiö 150 000 teckningsoptioner 150 000 teckningsoptioner
Teemu Kaski 150 000 teckningsoptioner 150 000 teckningsoptioner
Nyrekryteringar, 150 000 teckningsoptioner 300 000 teckningsoptioner
maxi- malt två
personer

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införandet av Incitamentsprogram 2018/2021 är att möjliggöra för bolaget att bibehålla, rekrytera och motivera verkställande direktör och nyckelpersoner i Briox-koncernen. Styrelsen bedömer det angeläget att dessa personer har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang för- väntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen,

2

SW39291527/2

höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

3.
Teckning ska ske senast den 30 november 2018, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.

4.
Teckningsoptionerna emitteras mot ett vederlag om nio (9) kronor per option, mot- svarande teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt "Black & Scholes"- formeln av bolaget anlitad oberoende värderingsman. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till bolaget självt. Överlåtelsen av teckningsoptioner från bo- laget till Deltagarna ska ske mot betalning av en premie motsvarande teckningsopt- ionernas marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, beräknat enligt "Black & Scho- les"-formeln av bolaget anlitad oberoende värderingsman.

5.
För teckningsoptionerna och utnyttjande av optionsrätterna gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2018/2021 i Briox AB,
Bilaga 1A, ("optionsvillkoren"). Av optionsvillkoren följer bland annat:

1.
(a)  att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning av en teckningskurs per aktie motsvarande 190 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkur- sen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 26 juli 2018 till och med 26 augusti 2018, dock lägst akti- ens kvotvärde;

2.
(b)  att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren;

3.
(c)  att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 31 augusti 2021 till och med den 30 november 2021;

4.
(d)  att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och

5.
(e)  att aktie som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i optionsvill- koren.

6.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 1 375 008,883721 kronor (med reservation för eventuella omräk- ningar i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor).

7.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella juste- ringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

3

SW39291527/2

Kostnader

Då teckningsoptionerna i Incitamentsprogram 2018/2021 överlåts till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att upp- stå för bolaget till följd av Incitamentsprogram 2018/2021. Kostnaderna för Incitaments- progam 2018/2021 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implemen- tering och administration av programmet.

Majoritetskrav och handlingar

Styrelsens förslag om införande av Incitamentsprogram 2018/2021 och emission av tecknings- optioner samt godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stäm- man.

Punkt 8. Beslut om ändring av villkor i Incitamentsprogram 2017/2020

Delar av styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 28 augusti 2018 beslutar att ändra vill- koren i Incitamentsprogram 2017/2020, beslutat på extra bolagsstämma den 21 mars 2017, in- nebärande att Johan Rutgersson ska få utnyttja de teckningsoptioner som han tecknat i nämnda incitamentsprogram även om hans anställning som VD i bolaget inte kommer fortgå under hela intjänandeperioden.

Det noteras att Johan Rutgersson inte har deltagit i beredningen av styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt 8. Johan Rutgersson kommer i egenskap av aktieägare i bolaget inte heller att delta i bolagsstämmans beslut.

Punkt 9. Beslut om ny styrelseordförande

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 28 augusti 2018 beslutar att entlediga Lars Karlsson från hans uppdrag som styrelseordförande och att utse Johan Rutgersson som ny sty- relseordförande. Det noteras att Lars Karlsson kvarstår som styrelseledamot.

Stämmohandlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kost- nad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.briox.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Frågerätt

4

SW39291527/2

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen att vid bolagsstämma be- gära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan in- verka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernens ekonomiskasituation.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 28 586 689 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappers- marknaden och/eller EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller regelverket för NGM Nor- dic MTF. Denna information lämnades till publicering kl. 14:30 måndagen den 13 augusti 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB
Mobil: +46 (0)708157200
E-post: johan.rutgersson@briox.se

Om Briox

Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisningsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken uppkopplad dator eller enhet som helst.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/