Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB

10:36 / 29 August 2018 Briox Press release

Vid extra bolagsstämma i Briox AB den 28 augusti 2018 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm fattades bland annat följande beslut:

a)  Extra bolagsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Beslutet innebär en emission av högst 1 250 000 teckningsoptioner som var och en medför rätt till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får optionerna tecknas av nye VDn Fredrik Hyltsten och vissa nyckelpersoner inom Briox-koncernen.

b)  Extra bolagsstämman beslutade om ändring av villkor i Incitamentsprogram 2017/2020. Avgående VD Johan Rutgersson ska ha rätt att utnyttja de teckningsoptioner som han tecknat i nämnda incitamentsprogram även om hans anställning som VD i bolaget inte kommer fortgå under hela intjänandeperioden, dock under förutsättning att han kvarstår som arbetande styrelseordförande i bolaget under hela intjänandeperioden.

c)  Extra bolagsstämman beslutade att entlediga Lars Karlsson från hans uppdrag som styrelseordförande och att utse Johan Rutgersson till ny styrelseordförande. Det noterades att Lars Karlsson kvarstår som styrelseledamot.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Hyltsten, VD Briox AB (publ)                                                          
Tel: +46 70-341 46 26
Email: fredrik.hyltsten@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst..

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/