Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

BRIOX AB: Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

08:30 / 20 May 2019 Briox Press release

Briox AB (publ) ("Briox" eller "Bolaget") offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som årsstämman i Briox beslutade om den 9 maj 2019, i enlighet med styrelsens förslag ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom garanti- och teckningsåtaganden samt avsiktsförklaringar motsvarande cirka 80 procent av den maximala emissionsvolymen. Briox genomför även en riktad emission av aktier om cirka 10 MSEK till två svenska kvalificerade investerare.

Informationsmemorandum och anmälningssedel

Informationsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt för emissionen finns nu publicerat på Briox hemsida (www.briox.se) samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se).

Kort om Företrädesemissionen

- Den som på avstämningsdagen den 16 maj 2019 var registrerad som aktieägare i Briox äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget

- Fem (5) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie

- Teckning av aktier kan ske från och med den 20 maj 2019 till och med den 3 juni 2019

- Teckningskursen är 4,50 SEK per nyemitterad aktie. Courtage utgår ej

- Bolaget tillförs cirka 25,7 MSEK vid full teckning av Företrädesemissionen

- 20 maj till 29 maj 2019 - Handel med teckningsrätter

- 20 maj - Handel i BTA startar, pågår till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket

Totalt omfattas cirka 20,9 MSEK av Företrädesemissionen utav teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och emissionsgarantier, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionens maximala belopp.

Briox genomför, parallellt med Företrädesemissionen, en riktad emission av aktier om cirka 10 MSEK till två svenska kvalificerade investerare. Den riktade emissionen genomförs till samma villkor som Företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen och den riktade emissionen tillförs Bolaget vid fullteckning cirka 35,7 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Briox i samband med emissionerna och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Briox AB i korthet

Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, orderhantering och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/