Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Capacent

Capacent

Bokslutskommuniké i Capacent Holding januari - december 2015

08:15 / 11 March 2016 Capacent Press release

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2015. I fjärde kvartalet 2015 noterar Bolaget en omsättningsökning om 25,0 procent jämfört med samma period föregående år och för hela året 2015 en ökning om 11,3 procent jämfört med 2014. Capacent föreslår en utdelning om 5,0 SEK per aktie motsvarande totalt 13,2 MSEK.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ I CAPACENT HOLDING JANUARI - DECEMBER 2015

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2015. I fjärde kvartalet 2015 noterar Bolaget en omsättningsökning om 25,0 procent jämfört med samma period föregående år och för hela året 2015 en ökning om 11,3 procent jämfört med 2014. Capacent föreslår en utdelning om 5,0 SEK per aktie motsvarande totalt 13,2 MSEK.

Oktober - december 2015

 • Omsättningen för perioden uppgick till 46,5 MSEK (37,2),
  en ökning med 25,0 procent jämfört med föregående år.
 • EBITDA för perioden uppgick till 8,3 MSEK (4,8).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 8,1 MSEK (4,7).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 7,9 MSEK (4,7).
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,5 SEK (1,5).
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 14,5 MSEK (6,3).
 • Noteringsrelaterade kostnader uppgick till 1,0 MSEK (0).

Januari - december 2015

 • Omsättningen för perioden uppgick till 154,0 MSEK (138,3),
  en ökning med 11,3 procent jämfört med föregående år.
 • EBITDA för perioden uppgick till 17,2 MSEK (13,5).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 16,7 MSEK (12,9).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 16,4 MSEK (11,9).
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 5,1 SEK (3,7).
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 13,5 MSEK (4,8).
 • Utdelning har utbetalats med 6,0 MSEK (0).
 • Noteringsrelaterade kostnader uppgick till 2,7 MSEK (0).
 • Föreslagen utdelning om totalt 13,2 MSEK motsvarande 5,0 SEK per aktie.

Fjärde kvartalet i korthet
Omsättning för perioden uppgick till 46,5 MSEK (37,2) en ökning med 25,0% för koncernen. Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (4,7). Resultatet är påverkat med 1,0 MSEK av noteringsrelaterade kostnader för perioden.

2015 i korthet
Omsättningen för perioden uppgick till 154,0 MSEK (138,3) en ökning med 11,3% för koncernen. Rörelseresultatet uppgick till 16,7 MSEK (12,9). Resultatet är bättre än motsvarande period föregående år trots att perioden belastats med 4,3 MSEK i kostnader avseende avsättningar till det nyintroducerade incitamentsprogrammet. Resultatet har också belastats med 2,7 MSEK av noteringsrelaterade kostnader för perioden.

VD:s kommentar
2015 har varit ett starkt och händelserikt år för Capacent på många sätt. Det är det första kalenderåret som avslutas som ett noterat bolag, och resultatet är vårt bästa genom tiderna.

Vi överskrider våra finansiella mål genom att nå både en tillväxttakt och EBITDA-marginal om 11 procent.

Andra halvan av året 2015 blev klart bättre än motsvarande period 2014 både gällande omsättning och resultat. Detta möjliggjordes av ett starkt fjärde kvartal som präglades av en stabil leveranstakt och resultatbaserade intäkter kopplade till projektutfall.

Den största händelsen för Capacent under året var börsnoteringen i oktober. Arbetet inför noteringen var väl organiserat och allt gick enligt plan.

Vi har flyttat fram våra positioner inom de kommersiella områdena (t.ex. prissättning, relationsmarknadsföring) och inom hanteringen av stora datamängder (Business Analytics) samtidigt som vi fortsatt vässa våra spetstjänster inom operationella frågor (t.ex. rörelsekapitalshantering) och CFOs agenda. 

Kundrelationens längd har ökat och vi har attraherat många nya kunder inom olika branscher. Detta säger oss att vi är på rätt väg och att våra kunder ser oss som en värdefull partner.

Omkring två tredjedelar av vår omsättning kommer idag från den verkställande projektfasen, där förändringsarbetet sker och resultaten realiseras.

I våra projekt har vi under 2015 nått goda mätbara resultat. Totalt har dessa ökat våra kunders företagsvärde med cirka 5 miljarder kronor - ett resultat för våra kunder som vi är oerhört stolta över.

Efterfrågan på management consulting med fokus på genomförande ökar och vi strävar efter att utöka marknadsandelarna ytterligare. Vi ser därför optimistiskt på framtiden. Vi vill erbjuda marknadens bästa projektavkastning för våra kunder - det ska alltid löna sig att ta in Capacent.

För att lyckas bör vi förstärka vår marknadsprofil och öka kommunikationen med relevanta målgrupper. Vi bör även i accelererande takt uppdatera vårt erbjudande för att hålla oss steget före marknaden. Slutligen ska vi bygga vidare på Capacent som arbetsgivare, så att vi lyckas attrahera och behålla de allra bästa medarbetarna. Som ett verktyg därtill lanserade vi i samband med noteringen ett långsiktigt ägarincitamentsprogram.

De finansiella målen för 2016 är desamma som för 2015 - vi ska växa snabbare än marknaden och uppnå en EBITDA-marginal på över 10 procent. Med våra kompetenta medarbetare, vårt starka erbjudande och vårt framgångsrika och kundnära arbetssätt har vi goda förutsättningar att lyckas.

Edvard Björkenheim
Vd

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
Telefon: +46 76 001 58 01

Joakim Hörwing, CFO  
joakim.horwing@capacent.se
Telefon: +46 70 558 53 76

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Pressrelease 2016-03-11.pdf
Capacent Bokslutskommunike 2015.pdf

Kort om bolaget:
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0)8 5030 1550 E-post: info@mangold.se

Show as PDF

Show original from Bequoted

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/