Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Capacent

Capacent

Styrelsen i Capacent föreslår nytt incitamentsprogram

09:59 / 14 September 2017 Capacent Press release

Styrelsen i Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om införandet av ett incitamentsprogram för åren 2017-2019 genom att Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner samt att bolagsstämman godkänner överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag.

STYRELSEN I CAPACENT FÖRESLÅR NYTT INCITAMENTSPROGRAM

Styrelsen i Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om införandet av ett incitamentsprogram för åren 2017-2019 genom att Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner samt att bolagsstämman godkänner överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag.

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner, vilka har bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Emissionen av teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det av Bolaget helägda dotterbolaget Capacent AB, org.nr 556630-4795 ("Dotterbolaget"). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet att erbjuda ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner som är eller blir anställda i Bolaget eller dess dotterbolag att mot vederlag förvärva teckningsoptionerna. Förslaget innebär att högst 271 560 teckningsoptioner emitteras.

Deltagarna i incitamentsprogrammet föreslås indelas i tre grupper:

  • Kategori A: Erbjuds vardera högst 25 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 175 000 teckningsoptioner.
  • Kategori B: Erbjuds vardera högst 7 500 teckningsoptioner och sammanlagt högst 90 000 teckningsoptioner, med tillägg för de eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas inom kategori A.
  • Kategori C: (Framtida rekryteringar av ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner) kan komma att erbjudas vardera högst 25 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 6 560 teckningsoptioner, med tillägg för de eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas inom kategori A och/eller B.

En (1) teckningsoption ger rätten, men inte skyldigheten, att teckna en (1) ny aktie vid inlösentillfället. Maximala antalet aktier som kan komma att tecknas med stöd av teckningsoptioner är 271 560, vilket motsvarar en utspädning om 10 procent, baserat på nuvarande antal aktier och röster i Bolaget. Priset för teckningsoptionerna kommer att fastställas med Black-Scholes modellen. Lösenpris kommer att vara 120 procent av det volymvägda priset för Bolagets aktie under perioden 22-28 september 2017. Inlösen kan sedan ske under perioden 15-29 november 2019.

En förutsättning för köp av teckningsoptioner är att den anställde ingått avtal med Dotterbolaget angående hembudsskyldighet vid anställningsförhållandets upphörande. Teckningsoptionerna kommer således inte vara handlingsbara i andrahandsmarknaden.

Incitamentsprogram 2017/2019 förutsätter beslut av extra bolagsstämma och en fullständig beskrivning av programmet kommer finnas tillgänglig i kallelsen till bolagsstämman. Den extra bolagsstämman är planerad till den 29 september 2017 och avses att hållas i Bolagets lokaler på Hamngatan 15 i Stockholm. Kallelsen till stämman offentliggörs idag genom separat pressmeddelande och beräknas att publiceras den 15 september 2017 i Post- och Inrikes Tidningar och finns tillgänglig från dagens datum på Bolagets webbplats www.capacent.com. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet den 15 september 2017.

2017-09-14

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
Telefon: +46 76 001 58 01

Robin Paulsson, CFO 
robin.paulsson@capacent.se 
Telefon: +46 70 750 08 63

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Pressrelease 2017-09-14.pdf

Kort om Bolaget:

Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Capacent Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 september 2017 kl. 09.58.

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: info@mangold.se

Show as PDF

Show original from Bequoted

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/