Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Capacent

Capacent

Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - mars 2019

08:35 / 7 May 2019 Capacent Press release

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2019.

Januari - mars 2019

- Omsättningen för perioden uppgick till 71,3 MSEK, en ökning med 10,4 procent jämfört med samma period föregående år.

- Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 4,5 MSEK (6,6). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 4,0 MSEK.

- Resultat före skatt för perioden uppgick till 3,5 MSEK (6,4). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick resultatet före skatt till 3,6 MSEK.

- Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,2 SEK (1,8). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick resultatet per aktie till 1,3 SEK.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 0,6 MSEK (5,3). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden till 0,4 MSEK.

CAPACENT HOLDING AB (PUBL) - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - MARS 2019

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2019.

Januari - mars 2019

- Omsättningen för perioden uppgick till 71,3 MSEK, en ökning med 10,4 procent jämfört med samma period föregående år.

- Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 4,5 MSEK (6,6). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 4,0 MSEK.

- Resultat före skatt för perioden uppgick till 3,5 MSEK (6,4). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick resultatet före skatt till 3,6 MSEK.

- Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,2 SEK (1,8). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick resultatet per aktie till 1,3 SEK.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 0,6 MSEK (5,3). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden till 0,4 MSEK.

VD:s kommentar:

Tillväxten fortsatte under årets första kvartal på alla marknader. Resultatet på koncernnivå når inte upp till våra förväntningar och därför har vi satt in riktade åtgärder för att öka lönsamheten.

I Sverige har managementkonsultaffären haft några stora projekt som nått slutet av sin livscykel under kvartalet. Samtidigt har planerade projekt inte kommit igång vilket resulterat i lägre beläggning, som primärt har drabbat ett affärsområde. Vi genomför riktade affärsgenererande aktiviteter för att öka lönsamheten. Tillväxten inom erbjudandet Pricing fortsätter enligt plan med hög efterfrågan. Vi har rekryterat fler konsulter och närmar oss en marknadsledande position. I Sverige görs också satsningar inom erbjudanden kopplade till kostnads-rationalisering samt Gender Equality, ett högaktuellt ämne där erbjudandet initialt utvecklats på Island.

Verksamheten i Finland fortsätter att rapportera god lönsamhet. Liksom under de senaste kvartalen bestod intäkterna av tilläggsprojekt hos nuvarande kunder, resultatbaserade arvoden och projekt för nya kunder. Medarbetarantalet har ökat markant det senaste halvåret. Vi utvecklar därför både vårt leveranssätt och våra nya medarbetare för att öka effektiviteten i leveranserna. Vi fortsätter att bygga vårt finländska Pricing-team i nära samarbete med de svenska kollegorna. Som en följd av tillväxten flyttar kontoret i Helsingfors till nya, större lokaler under nästa kvartal.

Den isländska ekonomin har upplevt osäkerhet som en följd av förhandlingar mellan fackförbunden och arbetsgivarna samt konkursen av landets andra största flygbolag. Detta ledde till att beslut gällande projektstarter sköts upp. Trots det lyckades vi öka omsättningen i förhållande till samma period förra året. Lönsamheten var dock en besvikelse på grund av ökade kostnader. Vi har startat ett nytt lönsamhetsförbättrande program, som adresserar både kostnader och ökad projektlönsamhet. Vi förväntar oss en successiv och betydande resultatförbättring under året.

Capaseach fortsätter bygga sin affär enligt plan och vi är redan åtta medarbetare. Trenden i inkommande uppdrag är stigande samtidigt som kundbelåtenheten är hög. Marknadsaktivitetsnivån är stor och vi ser med tillförsikt på utvecklingen.

Vår strategi bygger på en stark plattform med management consulting som en kärna och komplettera denna med tjänster inom separata enheter. Under årets andra kvartal kommer vi att lansera ett nytt erbjudande: Interim. Interim kommer att leverera kvalificerade personer på tillfälliga linje- och utvecklingsroller. Vi ser tydliga synergier med våra befintliga erbjudanden och kommer nu att kunna möta våra kunders efterfrågan på tjänster att driva förändring genom projektarbete, temporära linjeroller och genom att tillsätta rätt person på rätt position. Vi kan genom Interim erbjuda kunderna ännu en unik tjänst på en konkurrensutsatt marknad, som en del av Capacents plattform. Genom plattformen kan vi ge dessa nya verksamheter en bra start med tillgång till vårt nätverk. Tiden till lönsamhet styrs av takten på tillväxten men ett generellt mål är att våra kompletterande tjänster ska vara lönsamma inom 12 månader efter lansering.

Jag ser fram mot ett 2019 med fortsatt tillväxt och successivt förbättrad lönsamhet.

Edvard Björkenheim
Koncernchef och VD

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO
mattias.ek@capacent.se
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Pressrelease 2019-05-07.pdf
Capacent Delarsrapport Q1 2019.pdf

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 170 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 08.35 CEST.

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/