Produktion av olja med ny teknik

Cassandra Oil

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med en egen patenterad teknik planerar att producera olja ur kolvätehaltigt material, till exempel "oljesludge", spillolja, uttjänta bildäck, plastavfall, och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot.Utvinning av olja från bildäck

Cassandra Oil grundades 2011 av uppfinnaren Anders Olsson med syfte att kommersialisera dennes patenterade reaktorteknologi för att utvinna olja ur kolvätehaltigt avfall. Det första patent som skickades in och registrerades 2010 bygger på en så kallad termisk depolymerisering i kombination med friktion, virvelbäddsfunktion och katalysatoreffekt. Som råvara används exempelvis uttjänta bildäck, plastavfall och oljeslam, det vill säga produkter som i grunden består av olja. I reaktorn bryts bindningen mellan kolvätekedjorna ned och därigenom skapas lätta fraktioner av en olja som bedöms ha motsvarande specifikationer som marindiesel. Reaktorerna byggs för närvarande i två utföranden, 600 kW och 1500 kW. En reaktor av modell CASO 600 har under sommaren 2014 levererats till Irak samt producerat substantiella mängder olja. Ytterligare en reaktor har levererats till Spanien och testkörningar har genomförts. Cassandra har även inlett samarbete med det danska bolaget Reaktor APS där en anläggning med en årlig kapacitet om 12.000 ton däck inledningsvis ska placeras i Danmark. Efter inträffad brand i Västerårs-fabriken har arbetet försenats men är återupptaget och kapitalanskaffning har skett för att intensifiera färdigställande och leverans..   

De senaste industriella samarbetsavtalen och förhandlingarna:

Samarbete i Danmark (danska bolaget Reaktor APS)

Avtal om samgående med bolaget Reaktor APS. Reaktor APS är aktiv inom danska skrot- och återvinningsbranschen. Det nya JV-bolaget ämnar att processa plast och däck från Danmark och närliggande länder. En CASO-anläggning med kapacitet om ~12.000 ton per år ska inledningsvis placeras vid Reaktor APS anläggning i Danmark. Reaktor APS har tillgång till stort lager av kasserade däck. Efter inträffad brand i Cassandra Oil's lokaler i Västerås förstördes CASO-anläggningen men byggnation för leverans fortlöper nu enligt plan.         


  

Bilden till vänster visar en komplett CASO-anläggning. Bilden t.h visar en närbild på en CASO-600 reaktor från fabriken i Västerås (pre inträffad brand 2017-05-29).


 Valoriza Servicios Medioambientales (dotterbolag till industrikoncernen SACYR)

Avtal har ingåtts med spanska avfallshanteringsföretaget Valoriza Servicios Medioambientales S.A. (VSM) om ett gemensamt pilotprojekt på VSM:s site i sydvästra Spanien. Cassandra Oil har levererat en processanläggning av modell CASO 600 och VSM tillhandahåller infrastruktur samt plastavfall och däck. Avtalet är för närvarande under omförhandling till följd av oljeprisutvecklingen men bolagen planerar tillsammans att framöver uppgradera processanläggningen genom att implementera uppgraderingar samt installera utrustning för förbehandling av plastråvaran. I slutet av 2016 lämnades en miljöansökan in avseende en anläggning med fyra stycken CASO600E processanläggningar och förbehandlingsutrustning. 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.