Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Catella

European finance organisation

Catella

Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna.Specialistkunnande och lokal närvaro

Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 450 medarbetare och är verksamma i ett stort antal europeiska länder.

Corporate Finance

Inom verksamhetsgrenen Corporate Finance erbjuder Catella huvudsakligen tjänster i och kring fastighetstransaktioner och är en av de ledande rådgivarna inom fastighetsrelaterade transaktioner i de länder där Catella verkar. Nyckeln är att kunna identifiera marknadssegment i tillväxt där finansiell rådgivning med högt specialistkunnande är avgörande för att skapa mervärde för kunden. Inom verksamhetsgrenen Corporate Finance arbetar man primärt utifrån tre tjänsteområden: Försäljning och förvärv, Finansiering samt värdering och analys.

Catella erbjuder via Nordic Fixed Income kvalificerad rådgivning till företag som söker alternativa finansieringskällor till banklån och aktieemissioner. Catella tillhandahåller tjänster till företag som önskar diversifiera skuldprofilen, refinansiera utestående lån eller söker expansions- och förvärvskapital. Catella agerar mäklare på stats-, bostads- och företagsobligationsmarknaden och erbjuder kredit- och makroanalys. Analysprodukten är självständig och fokuserad med strävan att presentera investeringsförslag med attraktiv riskjusterad avkastning.

Kapitalförvaltning

Inom verksamhetsgrenen Kapitalförvaltning erbjuder Catella kapitalförvaltningstjänster och produkter inom tre områden: Fondförvaltning, Förmögenhetsförvaltning respektive Kreditkort- och inlösentjänster.

Fonder

Catella erbjuder fondprodukter inom aktier, hedge, räntor och fastigheter. Aktie-, hedge- och räntefonderna förvaltas från Sverige och är med nordiskt fokus, merparten är dagligt handlade. Intäkterna är dels i form av fasta förvaltningsarvoden samt prestationsbaserade avgifter beroende på fondens utveckling i förhållande till jämförelseindex. Fastighetsfonderna, vilka utgörs av såväl reglerade som oreglerade fonder, förvaltas från Tyskland och Finland. Den tyska fastighetsfondverksamheten erbjuder främst fonder avsedda för institutionella investerare. Sparformen är vanlig i Tyskland och marknaden uppskattas till ca 80 miljarder euro. I Finland erbjuder fastighetsfondverksamheten förvaltning av fastighetsfonder respektive investeringsrådgivning till internationella och inhemska investerare under varumärket Amplion.

Förmögenhetsförvaltning

Catellas förmögenhetsförvaltning är riktad mot företag och privatpersoner och omfattar oberoende kapitalförvaltning och tjänster inom skatt och pensionsrådgivning. Erbjudandet innefattar kundanpassad förvaltning där Catella, baserat på kundens unika situation, sätter samman portföljer anpassade efter kunden behov. Förmögenhetsförvaltningsteamet innehar nischad kompetens inom aktier och räntor samt övergripande allokering. Intäktsmodellen inom kapitalförvaltningen är i form av fasta procentuella avgifter som tas ut på kundens förvaltade kapital. Övriga tjänster genererar intäkter per uppdrag.

Kreditkort- och inlösentjänster

Verksamheten erbjuder andra banker färdiga kortprogram inom ramen av egna licenser för Visa respektive MasterCard. Alla tjänster inklusive clearing mot Visa respektive MasterCard, kortprägling, fakturering, riskövervakning och kundservice utförs i egen regi. Verksamheten erbjuder vidare så kallade prepaid-kort samt utför clearing av internationella kreditkortstransaktioner gentemot e-handelsföretag.