Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Bokslutskommuniké för 1998

12:47 / 12 February 1999 Catella Press release

Bokslutskommuniké för 1998 Scribonas renodling och introduktionen av ett nytt affärskoncept och ny orga- nisation inom datadistributionsverksamheten har snabbare än väntat gett positiva effekter på såväl resultat som räntabilitet på eget kapital. Resultatet efter finansnetto uppgick till 325 Mkr (86). Resultatet efter finansnetto, exklusive resultat av avyttringar, uppgick till 169 Mkr (86) jämfört med senaste prognos 140-150 Mkr. Årets sista kvartal överträffade resultatförväntningarna. Försäljningen för 1998 uppgick till 8.880 Mkr (7.229), vilket är en ökning med 23%. Vinst per aktie blev 8,32 kronor (1,93). Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman en ordinarie utdelning om 1,50 kronor per aktie. Därutöver föreslås en extra utdelning på 3,50 kronor per aktie. VD-KOMMENTAR Under 1998 har Scribona genomfört flera strategiskt viktiga förändringar. Avyttringen av Svanströms i januari och Sifo Group, som delades ut till Scribonas aktieägare i september, är två viktiga händelser. Dessutom kunde den nya organisationen inom Computer Products med ett helt nytt affärs-koncept införas under hösten. Dessa förändringar har lett till att Scribona nu är en renodlad koncern med fokus på kärnverksamheten: försäljning och distribution av data och hög- teknologisk kontorsutrustning till businessmarknaden i Norden och Baltikum. Processen har varit medveten och syftar till att göra koncernen än mer kostnadseffektiv och kundfokuserad, vilket ska bidra till att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Scribona är idag den ledande leverantörsoberoende distributören av produkter och lösningar inom data och högteknologisk kontorsutrustning i Norden. Största verksamhet utgör grossiströrelsen inom data, Scribona Computer Products. Därutöver är koncernen, genom sina agenturer för de två marknads-ledande varumärkena Toshiba och Ricoh, väl positionerad inom bärbar PC samt digitala lösningar för dokumenthantering. Koncernens verksamhet är fokuserad till Norden, men har även närvaro i de strategiskt viktiga regionerna Baltikum och nordvästra Ryssland. Vår bedömning inför året var att marknadsefterfrågan skulle växa i något minskad takt jämfört med 1997. För kopiering och fax visade sig detta stämma. Efter en stark ökning 1997 stagnerade marknaden. Ett genombrott för digital kopiering ägde emellertid rum under året. Inom detta segment är Scribona väl positionerat inför 1999 med starka sortiment både från Toshiba och Ricoh. Persondatormarknaden kom däremot att öka starkare än förväntat, främst tack vare personalköpen. I Norden ökade antal levererade persondatorer med över 30%. Ökningstakten var i störst i Sverige med drygt 50%. En konsekvens av marknadens fokusering på personalköp har varit att businessmarknaden stagnerat något, vilket påverkat försäljningen av bärbara datorer negativt. Under 1999 väntas personalköpen minska i Sverige, medan de väntas öka i vissa av de övriga nordiska länderna. Våra marknader är idag utsatta för en mycket stark förändring med interna- tionalisering och globalisering som främsta drivkrafter. Effekterna är ett ökat och mer komplext utbud, ökad prispress samt förändringar i distributions- och säljkanalerna. Inom datakanalen är detta mycket tydligt, medan kontors- maskiner ännu inte påverkats i någon betydande utsträckning. Därför är förmågan att snabbt kunna anpassa sig efter nya förhållanden central. Genom att fokusera på våra kärnområden och samtidigt bevaka de omvärlds-faktorer som påverkar Scribona, har vi snabbt agerat för att bibehålla och stärka vår position på en snabbt föränderlig marknad. Målet är att förstärka vår position med god lönsamhet i alla led. Under året har därför en rad processer initierats för att öka Scribonas kon- kurrenskraft och förstärka positionen inför 1999 och framåt. I Sverige och Finland har vi exempelvis slutfört installationen av affärssystemet ASW, vilket under första halvan av 1999 kommer att implementeras i övriga länder. Detta kommer att avsevärt öka vår kostnadseffektivitet och möjliggöra betydande synergier på nordisk basis. Vi har också arbetat mycket aktivt med kompetens-utveckling för att möta de ökade kraven som digital dokumenthantering ställer. En ledstjärna i vårt förändringsarbete är att öka kunskapsinnehållet i vårt erbjudande till kunden. Vi ser försiktigt positivt på 1999. Inom Computer Products har vi genom det nya affärskonceptet under året ökat kunskapsinnehållet och utvecklat vår position inom värdeadderande distribution, där vi nu är ledande i Norden. Denna utveckling tror vi kommer att fortsätta under 1999. En rad faktorer, där minskande fokusering på personalköp är viktigast, gör att vi bedömer att efterfrågan på bärbara datorer kommer att växa, vilket skapar bättre marknads- förutsättningar för Toshiba PC. Inom dokumenthantering bedömer vi att andelen digitala produkter kommer att fortsätta att öka och bli större än för analoga, vilket kommer att inverka positivt på Ricoh och Toshiba. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/02/12/19990212BIT00650/bit0001.doc Hela kommunikén http://www.bit.se/bitonline/1999/02/12/19990212BIT00650/bit0002.pdf Hela kommunikén

Show as PDF