Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari - mars 2002

14:25 / 7 May 2002 Catella Press release

PRESSMEDDELANDE FRÅN SCRIBONA AB (publ) 2002-05-07 Delårsrapport januari - mars 2002 · Försäljningen under första kvartalet ökade till 3.367 Mkr (2.353). Ökningen beror i huvudsak på förvärvet av PC LAN ASA. · Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades till 14 Mkr (10) och vinsten efter skatt blev 7 Mkr (3). · Vinsten per aktie steg till 0,14 kr (0,09). · Marknaden för PC steg i antal med cirka 10% tack vare kraftigt ökad försäljning till privatpersoner via så kallade hem-PC affärer, men för övriga segment och produktområden har marknaden utvecklats svagt. · Koncernchefens kommentar Första kvartalet visar att Scribona är på rätt väg och att såväl besparingsprogram som den stärkta marknadspositionen bidrar positivt till resultatet. Vi har för framtiden högre ambition än nuvarande resultatnivå, men med tanke på att marknaden fort-farande inte har återhämtat sig och att första kvartalet traditionellt är svagt, är det ett gott besked att samtliga tre affärsområden visar vinst. Även under första kvartalet har det fortsatta integrationsarbetet med före detta PC LAN fungerat mycket väl och är nu inriktat på den avslutande fasen, att skapa en gemensam värderings- och strategibas och att slutföra integrationen av våra affärssystem i samtliga nordiska marknader. MARKNADEN Efterfrågan på Scribonas huvudmarknader har under årets första kvartal varit relativt svag med undantag för PC-produkter till konsumentmarknaden i första hand via så kallade hem-PC affärer. PC- marknaden uppvisade tack vare detta en försäljnings-ökning i Norden i antal på ca 10%. Inom PC-marknaden kan dessutom noteras att det bärbara segmentet åter visar en uppgång. Den svenska marknaden har under första kvartalet innehållit en hög andel hem-PC affärer och har därmed i antal ökat hela 25%. Företagsmarknaden har minskat väsentligt. Dessa officiella siffror för marknadsutvecklingen avser antal sålda PC. Vid jämförelse med omsättnings-utvecklingen bör det beaktas att en väsentlig prisreduktion har skett under de senaste 12 månaderna. Marknadsefterfrågan på dokumenthanteringsprodukter bedöms ha varit 5 till 10% lägre än under motsvarande period föregående år. Marknaden för IT-infrastrukturprodukter visade under ett svagt fjolår en uppgång i slutet av fjärde kvartalet. Under första kvartalet i år har marknaden inte fortsatt denna trend utan bedöms ha försvagats jämfört med fjolåret. UTVECKLINGEN UNDER JANUARI - MARS 2002 Försäljning och resultat Koncernens försäljning uppgick till 3.367 Mkr (2.353), en ökning med 43%. Ökningen beror i huvudsak på förvärvet av PC LAN. Försäljning och resultat från det förvärvade PC LAN ASA ingick inte i första kvartalet under föregående år. Affärsområde Solutions försäljning under kvartalet uppgick till 582 Mkr (292) och för Distribution blev den 2.409 Mkr (1.628). Båda affärsområdena ökar sin försäljning väsentligt som en följd av förvärvet av PC LAN. Affärsområde Brand Alliance fortsätter att minska sin försäljning beroende på en nedgång i första hand i försäljningen av bärbara Toshiba- datorer. Inom affärsområdet ökar Carl Lamm sin försäljning. Försäljningen för affärsområdet uppgick till 480 Mkr (633). Rörelseresultatet uppgick till 14 Mkr (10). Förbättringen mot föregående år beror i första hand på att affärsområdet Distribution ökat resultatet väsentligt jämfört med förra årets svaga inledning. Finansnettot uppgick till -3 Mkr (-5). Resultat före skatt uppgick till 11 Mkr (5). Kassaflöde och finansiell ställning Scribona-koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för årets första kvartal år 2002 uppgick till -116 Mkr (25). Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 5 Mkr (17). Finansiellt nettokapital var -190 Mkr (-240) vid utgången av kvartalet. Personal Antalet anställda uppgick per 31 mars till 1.529 personer (1.326). Nyckeltal För årets första kvartal blev vinsten per aktie 0,14 kr (0,09). Resultat per aktie för den senaste 12-månadersperioden, exklusive jämförelsestörande poster, blev -1,59 kr (-1,82 för helåret 2001). Det egna kapitalet per aktie var vid periodens utgång 18,86 kr (24,33). För den senaste 12-månadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till -11,9% (-12,7% för helåret 2001) och exklusive jämförelsestörande poster till -8,4% (-9,1% för helåret 2001). Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick under den senaste 12- månadersperioden till -6,7% (-7,2% för helåret 2001) och exklusive jämförelsestörande poster till -3,1% (-3,4% för helåret 2001). Soliditeten var per sista mars 26,2% (28,3%). UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE Scribona Solutions Investeringarna i IT-infrastruktur har inte motsvarat förväntningarna och trots att de flesta branschbedömare är överens om att det finns ett starkt underliggande behov av ökad infrastrukturkapacitet, försvagades marknaden under kvartalet. Telekom-marknadens minskade investerings- vilja har helt klart påverkat försäljningsutveck-lingen negativt. Tack vare det förstärkta produktutbudet efter förvärvet av PC LAN ökade Scribonas försäljning kraftigt jämfört med förra årets motsvarande period. Scribona förstärkte därmed sin ledande ställning som distributör av IT-infrastruktur-produkter. Affärsområdets försäljning under kvartalet uppgick till 582 Mkr (292), en ökning med 99%. Försäljningsökningen beror i huvudsak på PC LANs tillkommande volym. Rörelseresultatet uppgick till 6 Mkr (10). Scribona Distribution Marknadsutvecklingen för PC-produkter förstärktes av en mycket kraftig ökning av försäljningen till privatpersoner via så kallad hem-PC försäljning. Ökningen i Norden för PC i antal blev ca 10%. I Sverige blev antalsökningen hela 25%. Scribona har deltagit i hem-PC marknaden i begränsad omfattning, men har trots detta ökat försäljningen i samma takt som den nordiska totalmarknaden, vilket visar att Scribona tagit marknadsandelar på den viktiga företagsmarknaden. Försäljningen uppgick under kvartalet till 2.409 Mkr (1.628), en ökning med 48%. Ökningen beror i huvudsak på PC LANs tillkommande volym. Rörelseresultatet uppgick till 12 Mkr (0). Scribona Distribution har inlett året starkt, vilket är resultatet av ett förstärkt marknadserbjudande och ett intensivt arbete med att skapa ökad marginalkontroll. Scribona Brand Alliance Affärsområdet Brand Alliance har inlett året svagare än väntat. Affärsområdets försäljning uppgick till 480 Mkr (633), vilket är en minskning med 24%. Divisionerna Toshiba Digital Media och Toshiba Document Solutions minskar sin försäljning medan Carl Lamm ökar försäljningen. Rörelseresultatet uppgick till 6 Mkr (12). Minskningen förklaras av väsentligt lägre volym, i första hand inom Toshiba Digital Media medan däremot Carl Lamm gör ett bättre resultat än föregående år. Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport har upprättats i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation nr 20 Delårsrapportering. Rapporteringstillfällen Delårsrapport för januari-juni 2002 20 augusti 2002 Delårsrapport för januari-september 2002 5 november 2002 Denna rapport är inte granskad av bolagets revisorer. Scribona AB Styrelsen Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande aktör av IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärs- områden: · Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT- infrastruktur · Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT- produkter · Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken · För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, Verkställande direktör, tel 08-734 35 76 Lars Palm, vice Verkställande direktör, tel 08-734 37 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT01150/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT01150/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF