Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kallelse till bolagsstämma i Scribona AB

16:01 / 2 March 2004 Catella Press release

Kallelse till bolagsstämma i Scribona AB Ordinarie bolagsstämma i Scribona AB (publ) äger rum tisdagen den 30 mars 2004 kl 15.00 i Scribonas hörsal på Sundbybergsvägen 1, Solna. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall * dels vara införd i VPC:s aktiebok fredagen den 19 mars 2004 * dels anmäla sitt deltagande till Scribona AB, Box 1374, 171 27 Solna, telefon 08-734 34 00, fax 08-82 85 71 eller e-post info@scribona.se senast fredagen den 26 mars 2004 kl 16.00. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Registrering Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste för att få rösta på bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Registreringen skall vara genomförd senast fredagen den 19 mars 2004. Ärenden 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Verkställande direktörens redogörelse. 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 13. Val av revisorer. 14. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. 15. Val av styrelse. 16. Sveriges Aktiesparares Riksförbunds begäran om att få följande frågor behandlade på bolagsstämman: a. Beslut av bolagsstämman att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté. b. Beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. c. Redovisning av ersättningskommitténs arbete och funktion. 17. Stämmans avslutande. Punkt 10. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår till aktieägarna. Punkt 13. Val av revisorer Föreslås att till revisorer välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB. Punkt 15. Val av styrelse Efter samråd mellan styrelsens ordförande och de största aktieägarna föreslås omval av ledamöterna MatsOla Palm, Per-Henrik Berthelius, Lennart Svantesson, Stig-Olof Simonsson, Carl Espen Wollebekk, Lisbeth Gustafsson och Tom Ekevall Larsen. Punkt 16. Sveriges Aktiesparares Riksförbunds begäran Sveriges Aktiesparares Riksförbund har i brev till bolagets styrelseordförande framfört att man, i egenskap av ägare, vill få tre frågor behandlade av bolagsstämman. Dessa frågor är a.-c. i punkten 16 ovan. Tillgängliga handlingar Årsredovisningshandlingar kommer senast den 15 mars 2004 att finnas tillgängliga på www.scribona.se samt i tryckt form hos Scribona AB i Solna och sänds till de aktieägare som så begär. Solna i mars 2004 STYRELSEN ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/02/20040302BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/02/20040302BIT00360/wkr0002.pdf

Show as PDF