Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kallelse till extra bolagsstämma i Scribona AB

16:06 / 30 November 2005 Catella Press release

På begäran av aktieägare i bolaget kallar styrelsen för Scribona AB till extra bolagsstämma fredagen den 16 december 2005 klockan 15.00 i konferenslokal Seorama, Röntgenvägen 2, Solna.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall • dels vara införd i den av VPC förda aktieboken tisdagen den 6 december 2005, • dels anmäla sitt deltagande per brev till Scribona AB, Box 1374, 171 27 Solna eller via telefon 08-734 34 00, eller via fax 08-82 85 71 eller e-post till , senast onsdagen den 14 december 2005 klockan 16.00. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste för att få rösta på bolagsstämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering skall instruera sin förvaltare därom i god tid före tisdagen den 6 december 2005, då sådan registrering skall vara verkställd.

Ärenden 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 8. Fastställande av arvodet till styrelsen uppdelat mellan styrelseordföranden, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete. 9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt styrelseordförande. 10. Beslut om aktieägares förslag om principbeslut angående dotterbolaget Carl Lamm AB. 11. Stämmans avslutande.

Aktieägarna Straumur-Burdarás Investment Bank HF, M2 Capital Master Fund Ltd. och Nove Capital Master Fund Ltd. (tillsammans ”Förslagsställarna”), vilka tillsammans representerar cirka 40,7% av aktierna och 34,3% av rösterna i bolaget, har begärt sammankallande av den extra bolagsstämman samt därvid lämnat nedanstående information och förslag.

Ärende 7-9. Styrelseledamöter, styrelsearvode mm Förslagsställarna har informerat bolaget att de i god tid före bolagsstämman kommer att meddela bolaget sina förslag beträffande ärende 7-9 på dagordningen. Bolaget kommer snarast därefter att offentliggöra förslagen.

Ärende 10. Aktieägares förslag om principbeslut angående dotterbolaget Carl Lamm AB Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman skall fatta ett principbeslut om att förberedelser skall vidtas, och förutsättningar skall skapas, för en utskiftning till Scribonas ABs aktieägare och en särnotering av det helägda dotterbolaget Carl Lamm AB när de rätta förutsättningarna föreligger.

Solna i november 2005 STYRELSEN

För ytterligare information, kontakta:

Scribona Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och koncernchef, telefon +46 (0)8 734 36 50 Mikael Nachemson, Styrelseordförande, telefon +46 (0)31 708 64 20   

Fakta om Scribona Scribona är en av Nordens ledande leverantörer av produkter och lösningar för informationshantering. Scribona-koncernens verksamhet organiseras i två affärsområden: • Scribona – försäljning och distribution av it-produkter • Carl Lamm – kompletta lösningar inom dokumenthantering För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF