Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2004 för Scribona-koncernen

13:23 / 9 February 2005 Catella Press release

- Intäkterna under helåret uppgick till 12.014 Mkr (11.857) och blev för det fjärde kvartalet 3.774 Mkr (3.689). Intäkterna för jämförbara enheter och till oförändrade valutakurser ökade med 8% både under helåret och kvartalet.

- Rörelseresultatet för helåret uppgick till 98 Mkr (20) och inkluderar nettoresultatet från försäljningen av divisionen Toshiba Document Solutions med 46 Mkr och goodwillnedskrivningar med -21 Mkr. Resultat efter skatt blev 54 Mkr (1). För fjärde kvartalet blev rörelseresultatet 61 Mkr (59) och resultatet efter skatt 42 Mkr (52). Rörelseresultatet för kvartalet exklusive goodwillnedskrivningar blev 82 Mkr (63).

- Resultat per aktie för helåret blev 1,06 kr (0,02). För fjärde kvartalet uppgick resultatet per aktie till 0,82 kr (1,02).

- Båda affärsområdena, såväl Scribona som Carl Lamm, utvecklades väl under kvartalet och försvarade sina marknadspositioner på respektive marknad.

- Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår till aktieägarna.

För ytterligare information, kontakta: Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och Koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50 Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88

Show as PDF