Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kallelse till bolagsstämma i Scribona AB

09:48 / 2 March 2005 Catella Press release

Ordinarie bolagsstämma i Scribona AB (publ) äger rum onsdagen den 30 mars 2005 kl 15.00 i Scribonas hörsal på Sundbybergsvägen 1, Solna.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall • dels vara införd i VPC:s aktiebok fredagen den 18 mars 2005 • dels anmäla sitt deltagande till Scribona AB, Box 1374, 171 27 Solna, skriftligen eller via telefon 08-734 34 00, senast torsdagen den 24 mars 2005 kl 13.00 eller via fax 08-82 85 71 eller e-post till senast söndagen den 27 mars 2005. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Registrering Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste för att få rösta på bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering skall instruera sin förvaltare därom i god tid före fredagen den 18 mars 2005, då sådan registrering skall vara verkställd.

Ärenden 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Verkställande direktörens redogörelse. 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. 14. Val av styrelse och styrelseordförande. 15. Fastställande av principer för utseende av valberedning. 16. Godkännande av styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. 17. Stämmans avslutande. 

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman Nomineringskommittén föreslår avdokat Bertil Villard från Advokatfirman Vinge som ordförande vid stämman.

Punkt 10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel jämte årets vinst balanseras i ny räkning.

Punkt 13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer Aktieägare representerande cirka 35% av röster i bolaget föreslår följande: Arvoden till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av bolaget, föreslås utgå med 275.000 kr till ordförande och 150.000 kr vardera till övriga ledamöter. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14. Val av styrelse och styrelseordförande Nomineringskommittén, bestående av Mikael Nachemson, ordförande, företrädande Bure Equity AB, Ragnar Thorisson företrädande Burdarás, Trond Bjørnøy företrädande KS Norsk Vekst 1 och Lennart Svantesson, har beslutat att offentliggöra förslag till styrelse och styrelseordförande den 11 mars 2005.

Punkt 15. Fastställande av principer för utseende av valberedning Aktieägare representerande cirka 35% av röster i bolaget har föreslagit att ordinarie bolagsstämman den 30 mars 2005 skall besluta att det skall finnas en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna i bolaget avseende - val av stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer, och - beslut om styrelsearvode, uppdelat mellan ordföranden, övriga styrelseledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, samt om revisorsarvode.

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter representerande de fyra till röstetalet största aktieägarna per den 31 augusti. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka vardera äger utse en ledamot, som icke bör vara styrelseledamot i bolaget, till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om så ej krävs för att valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter. För det fall ägarförhållandena förändrats per utgången av fjärde kvartalet skall valberedningens sammansättning, om möjligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Ägarförändringar därefter skall inte föranleda förändring av valberedningens sammansättning. För det fall vakans i valberedningen uppstår skall ny ledamot i valberedningen skyndsamt utses enligt ovanstående principer.

Valberedningens ordförande skall utses av och inom valberedningen och skall, såvitt möjligt, inte vara styrelseledamot.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. I samband med valberedningens fullgörande av sitt uppdrag skall bolagsstyrningskodens regler beträffande valberedning utgöra riktlinjer för valberedningens arbete.

Enskilda aktieägare i bolaget skall kunna lämna förslag till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Information om valberedningens sammansättning (innefattande ledamöternas namn respektive de ägare de representerar) skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock, om möjligt, senast sex månader före bolagets ordinarie bolagsstämma.

Ovanstående föreskrifter angående bolagets valberedning skall gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.

Punkt 16. Godkännande av styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Bolagsledningen består av verkställande direktören och vice verkställande direktören.

Principen för ersättning till bolagsledningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning, vissa skattepliktiga förmåner samt pension. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter.

För bolagsledningen är den rörliga ersättningen maximerad till 50% av grundlönen. Den rörliga ersättningen baseras till 70% på koncernens rörelseresultat och kapitalomsättningshastighet och till 30% på individuella mål beslutade av styrelsen. I förmåner ingår tjänstebil, mobiltelefon, kostförmån, bredbandsuppkoppling till hemadressen, sjukvårdsförsäkring och för en befattningshavare, reseförmån. Pensionsförmån till bolagsledningen utgörs av avgiftsbestämd pension, där premien är maximalt 33% av den pensionsgrundande lönen. Extra pension erbjuds därutöver genom löneväxling, där löneavstående av 5% av lön, dock maximalt 60 kkr per år, innebär att bolaget inbetalar lika stor del som den anställde bidrar med. Därutöver betalar bolaget ett tillägg som uppgår till skillnaden mellan arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på denna extra pensionspremie.

Avgångsvederlag inklusive uppsägningslön överstiger inte 24 månadslöner.

Tillgängliga handlingar Årsredovisningshandlingar kommer senast den 15 mars 2005 att finnas tillgängliga på www.scribona.se samt i tryckt form hos Scribona AB i Solna och sänds till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Solna i mars 2005

STYRELSEN

Show as PDF