Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Nomineringskommitténs förslag till val av styrelseledamöter vid Scribonas bolagsstämma den 30 mars 2005

14:52 / 11 March 2005 Catella Press release

Antalet styrelseledamöter ökas från sju till åtta, utan suppleanter.

Till styrelseledamöter för tiden in till nästa ordinarie bolagsstämma föreslås omval av Lennart Svantesson, Stig-Olof Simonsson, Espen Wollebekk, Lisbeth Gustafsson och Tom Ekevall Larsen samt nyval av Mikael Nachemson, Fredrik Danielsson och Ole Oftedal.

Nomineringskommittén föreslår vidare att Mikael Nachemson väljs till styrelsens ordförande.

Fakta om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på bolagets hemsida.

Bakom kommitténs förslag står aktieägare representerande cirka 35 % av rösterna i Scribona.

Härutöver kommer att i styrelsen ingå de av de anställda utsedda ordinarie ledamöterna Eva Elsnert och Torbjörn Friberg samt suppleant Kjell Bergström.

För ytterligare information, kontakta: Mikael Nachemson, ordförande nomineringskommittén, telefon +46 (0)31 708 64 20

Fakta om Scribona Scribona är en av Nordens ledande leverantörer av produkter och lösningar för informationshantering. Scribona-koncernens verksamhet organiseras i två affärsområden: · Scribona – försäljning och distribution av it-produkter · Carl Lamm – kompletta lösningar inom dokumenthantering För mer information, se www.scribona.se

Adress: Scribona AB, Sundbybergsvägen 1, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF