Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari - juni 2005 för Scribona-koncernen

10:53 / 15 July 2005 Catella Press release

· Intäkterna under andra kvartalet uppgick till 2.753 Mkr (2.729). Intäkterna för jämförbara enheter och till oförändrade valutakurser var oförändrade under kvartalet. Intäkterna under halvåret uppgick till 5.460 Mkr (5.932).

· Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 3 Mkr (-4) och resultat efter skatt till -4 Mkr (-11). Rörelseresultatet för halvåret blev 9 Mkr (39). Rörelseresultatet föregående år inkluderade nettoresultatet från försäljningen av divisionen Toshiba Document Solutions med 40 Mkr. Resultatet efter skatt blev -4 Mkr (18).

· Affärsområde Scribonas försäljning under andra kvartalet uppgick till 2.586 Mkr (2.596) med ett rörelseresultat på -7 Mkr (-10).

· Affärsområde Carl Lamms försäljning under andra kvartalet uppgick till 168 Mkr (159) med ett rörelseresultat på 11 Mkr (8).

· Resultat per aktie för halvåret blev –0,08 kr (0,35).

VD-kommentar

Affärsområde Scribona har under kvartalet haft en volymtillväxt på sex procent. Prispress och produktmixförskjutningar har dock givit en oförändrad försäljning. Under kvartalet har ett antal nya kund- och leverantörskontrakt tecknats och vi förväntar oss fortsatt ökade volymer under andra halvåret men med en fortsatt prispress.

Affärsområdet fortsätter med sina nordiska effektiviseringsprogram och under kvartalet har Sverige och Danmark som första länder gått över till det nya nordiska affärssystemet och e-handels-plattformen. Norge och Finland kommer att gå över i samma system senast under första kvartalet nästa år.

Efter fortsatta förluster i den danska verksamheten har ny VD utsetts för Scribona A/S i Danmark. Ytterligare organisatoriska förändringar i de danska och finska verksamheterna kommer att göras under tredje kvartalet för att säkerställa den långsiktiga lönsamheten.

Affärsområde Carl Lamm stärkte under andra kvartalet sin position som en av de ledande leverantörerna av produkter och lösningar för dokumenthantering på den svenska marknaden. Carl Lamm fortsätter på den inslagna vägen att utveckla sitt produkterbjudande inom detta område.

För ytterligare information, kontakta: Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och Koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50 Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88

Rapporteringstillfällen Delårsrapport för januari-september 2005  27 oktober 2005 Bokslutskommuniké för januari – december 2005 9 februari 2006 Årsredovisning

Show as PDF