Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari-juni 2006 för Scribona-koncernen

09:00 / 17 July 2006 Catella Press release

• Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 2.701 Mkr (2.733). Nettoomsättningen under halvåret ökade med 4 procent till 5.633 Mkr (5.427).

• Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -71 Mkr (3). Resultatet efter skatt blev -55 Mkr (-4), motsvarande -1,08 kr (-0,08) per aktie. Rörelseresultatet för halvåret blev -86 Mkr (9) och resultat efter skatt till -69 Mkr (-4).

• Affärsområde Scribonas försäljning under kvartalet uppgick till 2.504 Mkr (2.563) med ett rörelseresultat på -78 Mkr (-7). Under halvåret ökade försäljningen med 2 procent till 5.205 Mkr (5.082).

• Omstruktureringen inom affärsområde Scribona har tagit längre tid och kostat mer än beräknat. Utförsäljning av överlager med 170 Mkr har under perioden gjorts till negativa marginaler.

• Vår tidigare kommunicerade målsättning för affärsområde Scribona att nå ett rörelseresultat på 100 Mkr under helåret 2006 måste revideras. Med en förväntad minskad prispress, en volymtillväxt i nivå med första halvåret 2006 och effekterna av kostnadsprogrammen är målsättningen att under andra halvåret nå 100 Mkr i rörelseresultat.

• De strategiska diskussionerna avseende affärsområde Scribona fortlöper och går de närmaste månaderna in i ett avgörande skede.

• Affärsområde Carl Lamms försäljning uppgick under kvartalet till 208 Mkr (168) med ett rörelseresultat på 9 Mkr (11). Under halvåret ökade försäljningen med 26% till 432 Mkr (342) med ett rörelseresultat på 20 Mkr (21).

• Arbetet med att förbereda affärsområde Carl Lamm för en utskiftning och särnotering fortsätter enligt plan och målsättningen är att lämna ett förslag till beslut vid en extra bolagsstämma under tredje kvartalet 2006.

VD-KOMMENTAR

”Försäljningen för affärsområde Scribona har under det andra kvartalet nått samma nivå som föregående år. Scribona har under kvartalet förstärkt sin marknadsposition trots ett hårt konkurrensläge.

Utförsäljning av överlager och HP:s ändrade distributionsstrategi har kraftigt pressat marginalerna i distributörsledet. Detta, tillsammans med volymtapp och fortsatta störningar i samband med implementationen av våra nordiska processer i Norge, har under kvartalet haft en betydande negativ effekt på resultatet.

Även om vi inte förväntat oss någon förbättring före det andra halvåret är kvartalets resultat en besvikelse. Vi stärker emellertid vår marknadsposition och är sannolikt bäst i klassen om man jämför med våra distributörskonkurrenter, Vi förväntar att prispressen lättar under andra halvåret, förutsatt att HPs ”right-sizing”-strategi i allt väsentligt genomförts. Enbart priskriget runt HP och utförsäljningen av överlager har kostat oss minst 40 Mkr under kvartalet. De pågående kostnadsbesparings- och marginalförbättringsåtgärder har fortsatt hög prioritet. Under första halvåret har vi minskat vårt lager med 300 Mkr, vilket har förbättrat kassaflödet avsevärt.

Distributionsbranschen genomgår en snabb konsolidering i Europa. Scribona, som är den största distributören i Norden, är väl positionerad att vara en del i denna konsolidering. Som meddelats under mars månad har Scribona anlitat ABG Sundal Collier för att utvärdera alla möjligheter att skapa ett större mervärde för aktieägarna. För närvarande för Scribona diskussioner med ett flertal parter och vi förväntar oss att diskussionerna ska gå in i ett avgörande skede under de närmaste månaderna”, säger Tom Ekevall-Larsen, verkställande direktör för Scribona.

”Affärsområde Carl Lamms omsättningsökning uppgick till 24 procent under andra kvartalet och bolaget stärkte ytterligare sin position som en av de ledande leverantörerna av produkter och lösningar för dokumenthantering på den svenska marknaden. Carl Lamm fortsätter att utvecklas positivt och tar marknadsandelar samtidigt som marginalerna förbättras.

Den konvergens som pågår mellan dokumenthanterings- och it-marknaden avseende produkter och kanaler har öppnat nya möjligheter för Carl Lamm. Förvärven av tre infrastrukturbolag i årets början möjliggör en breddning av erbjudandet till att omfatta fler produkter och tjänster inom it-infrastruktur, vilket är en viktig del av Carl Lamms strategi. Under hösten kommer satsningen på it-infrastruktur att ytterligare bidra till Carl Lamms tillväxt.”

För ytterligare information, kontakta: Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och Koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50 Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88

Rapporteringstillfällen Delårsrapport januari-september 2006 10 november 2006 Bokslutskommuniké januari-december 2006 9 februari 2007

Show as PDF