Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kallelse till extra bolagsstämma i Scribona AB

08:02 / 4 September 2006 Catella Press release

Extra bolagsstämma i Scribona AB (publ) äger rum måndagen den 2 oktober 2006 kl 15.00 i konferenslokal Seorama, Röntgenvägen 2, Solna.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall

  • dels vara införd i VPC:s aktiebok tisdagen den 26 september 2006
  • dels anmäla sitt deltagande till Scribona AB, Box 1374, 171 27 Solna, skriftligen eller via telefon 08-734 34 00, eller via fax 08-82 85 71 eller e-post till senast kl. 16.00 onsdagen den 27 september 2006. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.RegistreringAktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste för att få rösta på bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering skall instruera sin förvaltare därom i god tid före tisdagen den 26 september 2006, då sådan registrering skall vara verkställd.Ärenden1.Stämmans öppnande.2.Val av ordförande vid stämman.3.Fastställande av röstlängd.4.Godkännande av dagordning.5.Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.6.Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.7.Styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen.8.Styrelsens förslag om utdelning av samtliga aktier i Carl Lamm AB.9.Styrelsens förslag om företrädesemission.10.Stämmans avslutande.Punkt 2. Val av ordförande vid stämmanValberedningen föreslår advokat Johan Hessius som ordförande vid stämman.Punkt 7. Styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i huvudsak så att aktier av serie A får utges till ett antal av högst 120 miljoner och aktier av serie B får utges till ett antal av högst 120 miljoner.Punkt 8. Styrelsens förslag om utdelning av samtliga aktier i Carl Lamm AB Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om vinstutdelning bestående av samtliga aktier i dotterbolaget Carl Lamm AB. Aktieägarna kommer att för varje femtal aktier i Scribona, oavsett aktieslag, erhålla en aktie i Carl Lamm. Antal aktier i Carl Lamm kommer att uppgå till 10 212 321. Vidare föreslås såsom avstämningsdag för utdelningen den 6 oktober 2006. Aktierna i Carl Lamm kommer att finnas tillgängliga på aktieägarnas VP-konton (eller på VP-konton som tillhör dem som på annat sätt är berättigade till utdelning) omkring den 9 oktober 2006. Handel med aktier i Carl Lamm förväntas inledas på Nordiska Listan omkring den 10 oktober 2006. Styrelsen föreslår att beslut om vinstutdelning enligt denna punkt 8 villkoras av att beslut fattas avseende företrädesemission i enlighet med styrelsens förslag under punkt 9.Punkt 9. Styrelsens förslag om företrädesemissionStyrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 30 636 964 nya aktier av serie B med företrädesrätt för aktieägarna. Aktieägare registrerade hos VPC på avstämningsdagen den 25 oktober 2006 har rätt att teckna sig för 3 nya aktier av serie B per 5 innehavda aktier av serie A eller B. Teckningskursen är 5 kronor per ny aktie av serie B. Antal aktier i Scribona uppgår före nyemissionen till 51 061 608, varav 2 541 345 aktier av serie A och 48 520 263 aktier av serie B. Efter emissionen kommer antalet aktier att uppgå till 81 698 572. Aktieteckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning. Teckningsperioden är 27 oktober – 10 november 2006 och handel med teckningsrätter pågår mellan 27 oktober – 7 november 2006. Styrelsen föreslår att beslut om företrädesemission enligt denna punkt 9 villkoras av att beslut fattas avseende utdelning i enlighet med styrelsens förslag under punkt 8.Tillgängliga handlingarStyrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7, 8 och 9 samt handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast den 18 september 2006 att finnas tillgängliga på www.scribona.se samt i tryckt form hos Scribona i Solna och sänds till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.Solna i september 2006Styrelsen

Show as PDF