Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2006 för Scribona-koncernen

13:17 / 21 February 2007 Catella Press release

• Omsättning exklusive de avvecklade verksamheterna Carl Lamm och Scribona Danmark: nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 2.771 Mkr (2.977). Nettoomsättningen under helåret uppgick till 9.016 Mkr (9.277).

• Resultatet exklusive de avvecklade verksamheterna Carl Lamm och Scribona Danmark: rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -40 Mkr (18). Resultatet efter skatt uppgick till -67 Mkr (16), motsvarande –1,01 kr (0,31) per aktie. Rörelseresultatet för helåret uppgick till -135 Mkr (25) och resultat efter skatt uppgick till -172 Mkr (14), motsvarande –3,13 kr (0,27) per aktie.

• På den extra bolagsstämman den 2 oktober fattades beslut om utdelning av samtliga aktier i Carl Lamm AB till Scribonas aktieägare. Handel med aktier i Carl Lamm inleddes på nordiska listan den 10 oktober. Utdelningen, inklusive transaktionskostnader, minskade eget kapital i koncernen med 46 Mkr. Carl Lamm redovisas som avvecklad verksamhet.

• Den extra bolagsstämman den 2 oktober beslutade även om att genomföra en företrädesemission som tillförde bolaget 141 Mkr efter emissionskostnader.

• Verkställande direktören Tom Ekevall Larsen entledigades av styrelsen från sin befattning i november 2006. I december meddelades att styrelsen utsett Fredrik Berglund till ny verkställande direktör för Scribona. Fredrik Berglund tillträdde sin befattning i början av januari 2007.

• Företagsledning och styrelse har utvärderat så väl ytterligare förvärv i Danmark som försäljning av den danska verksamheten. I december beslutade styrelsen att utesluta förvärvsalternativet, varefter förhandlingar inleddes angående en försäljning till SMG. Parterna har nu enats om de principiella villkoren och slutförhandling pågår, varför Danmark redovisas som avvecklad verksamhet med ett resultat efter skatt på -151 Mkr (-59).

• Försäljningen av den danska verksamheten är avsedd att äga rum med utgångspunkt för balans- och resultaträkning per 28 februari.

• Helårsresultatet har belastats med extraordinära kostnader om cirka 150 Mkr relaterade till de genomförda omstruktureringarna som inneburit stora goodwill- och IT-systemnedskrivningar, så väl som kostnader för avveckling av personal och valutaförluster härrörande till förändringar i redovisningsprinciper i samband med omläggning till en regional lagerhantering.

KOMMENTARER FRÅN VD

- För att vända de senaste årens negativa resultatutveckling har vi vidtagit ett antal viktiga åtgärder under januari och februari. Vi minskar vår finska organisation med ett 50-tal medarbetare, avvecklar lokalkontoret i Malmö och säljer den danska verksamheten till SMG Danmark. Detta tillsammans med ytterligare åtgärder på marginal- och kostnadssidan kommer att förbättra förutsättningarna för Scribona att få en positiv resultatutveckling.

- Sammantaget har Scribona under de fem senaste åren förlorat cirka 300 Mkr i operativt rörelseresultat i den danska verksamheten. Försäljningen kommer att ske som en verksamhetsöverlåtelse komplett med personal, lokaler, kunder, fordringar, skulder och lager. Vår bedömning är att detta är den bästa lösningen för både aktieägare, anställda, kunder, och leverantörer. Beslutet är av sådan karaktär att frågan kommer att hänskjutas till bolagsstämma.

- Med en minskad kostnadskostym och väl fungerande logistik kommer vi att kunna lägga vårt fokus på offensiva säljaktiviteter i Sverige, Finland och Norge där Scribona är en av marknadsledarna. Den starka volymutvecklingen under senare hälften av fjärde kvartalet visar att vi är på rätt väg, säger VD Fredrik Berglund.

KOMMENTARER FRÅN STYRELSEORDFÖRANDEN

- 2006 var ett mycket turbulent år för Scribona, med många genomgripande förändringar och stora problem orsakade av regionaliseringsprogrammet och de förändringar i logistik som detta inneburit. I och med försäljningen av Danmark är de stora förändringarna nu bakom oss och den nya ledningen har möjlighet att blicka framåt och fokusera på att utveckla verksamheten, kommenterar styrelseordförande Theodor Dalenson.

För ytterligare information, kontakta: Fredrik Berglund, Verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 37 39 Hans-Åke Gustafsson, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46-(0)-734 35 34

Rapporteringstillfällen Delårsrapport för januari-mars 2007  4 maj 2007 januari-juni 2007  16 juli 2007 januari-september 2007  9 november 2007 Bokslutskommuniké januari-december 2007 15 februari 2008

Show as PDF