Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2008 för Scribona-koncernen

20:00 / 21 August 2008 Catella Press release

- Försäljningen av Scribonas operativa verksamheten till Tech Data genomfördes den 19 maj 2008. Total köpeskilling uppgick till 504 Mkr varav premie utöver bokförda värden uppgick till 140 Mkr. De två första delbetalningarna, 50% av köpeskillingen minus vissa avräkningsposter, erhölls under maj och juni 2008 med 237 Mkr. I juli erhölls ytterligare 35%, med 172 Mkr. Avvecklingskostnaderna har preliminärt beräknats till 115 Mkr. Nettot av premien och avvecklingskostnaderna beräknas uppgå till 25 Mkr. Avvecklingen av Scribona går enligt plan.

- Substansvärdet per aktie beräknas bli minst 6,55 kr efter genomförd avveckling.

- Nettoomsättningen under halvåret uppgick till 2.670 Mkr (4.065). Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 767 Mkr (1.885).

- Rörelseresultatet under halvåret före avyttringen till Tech Data uppgick till

-38 Mkr (-20). Rörelseresultatet före avyttringen till Tech Data för andra kvartalet uppgick till –15 Mkr (-26). Inklusive avyttringen uppgick rörelseresultatet för halvåret till -14 Mkr (-20) och för kvartalet till 10 Mkr (-26).

- Resultatet efter skatt för halvåret uppgick till -30 Mkr (-64), motsvarande –0,37 kr (-0,78) per aktie. Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 6 Mkr (-34), motsvarande 0,07 kr (-0,42) per aktie.

Kommentar från VD – Avvecklingen av Scribona går snabbare och bättre än tidigare bedömningar. Det finns fortfarande osäkerhet kring kvarvarande transaktioner men jag bedömer att avvecklingsprocessen är under god kontroll.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, tel +46-(0)737 08 38 88

Scribona, noterat på OMX Nordisk börs i Stockholm, var den ledande distributören av IT-produkter på den nordiska marknaden.

Show as PDF